През второто тримесечие на 2020 г. по време на извънредното положение и последвалата епидемична обстановка в страната 447.2 хил. български граждани са реализирали туристически пътувания.

Преобладаващата част от тях – 92.7%, са пътували само в страната, 6.8% – само в чужбина, а 0.5% са пътували както в страната, така и в чужбина.

Това сочат предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) за туризма на населението.

В сравнение със същото тримесечие на 2019 г. общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години намалява с 63.3%, като намаление се наблюдава както в броя на пътувалите в страната – с 55.1%, така и в броя на пътувалите в чужбина – с 86.9%. При броя на пътувалите както в страната, така и
чужбина спадът е с 96.3%.

През второто тримесечие на 2020 г. най-много са пътували българите на възраст 25 – 44 години – 202.5 хил., или 45.3% от всички пътували лица. Като цяло във всички възрастови групи преобладават пътуванията, реализирани в страната.

При пътуванията в чужбина делът на пътувалите лица на възраст 15 – 24 години е 9.8% от пътувалите в съответната възрастова група, следвани от лицата на възраст 25 – 44 години – 8.6%, докато при анкетираните лица на възраст 65 и повече години няма регистрирани пътувания в чужбина.

Преобладаващата част от туристическите пътувания на лицата на възраст 15 и повече навършени години в чужбина са били с цел „почивка и екскурзия“ – 81.4%, докато тези, реализирани в страната със същата цел са 44.5%, а с цел „посещение на близки“ – 44.0%.

През второто тримесечие на 2020 г. като самостоятелни са били регистрирани 544.7 хил., или 95.7% от общия брой лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 96.7%, а на тези в чужбина – 79.2%.

В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял са разходите за храна както в страната, така и в чужбина – съответно 40.4 и 30.7% .

През второто тримесечие на 2020 г. средният разход при пътуване с лична цел на едно лице на възраст 15 и повече навършени години е 176.46 лв. в страната и 497.95 лв. в чужбина.

Същевременно разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 132.34 лв. в страната и 949.46 лв. в чужбина.

Изследването е представително и се провежда въз основа на извадка от домакинствата в страната. Обект на изследването е населението в България на възраст 15 и повече навършени години. Анкетират се всички лица от домакинствата, които са попаднали в извадката. За оценка на резултатите от изследването са използвани данни от текущата демографска статистика за населението на страната на възраст 15 и повече навършени години по местоживеене (градове и села), пол и възрастови групи към края на 2019 година.