Министерският съвет прие Постановление за изменение на Постановление № 197 от 15 юни 2021 г. за определяне на условията, критериите, реда и размера на проценти от оборота на средствата, които се
предоставят на лица, извършващи туроператорска дейност, съгласно чл. 26а, ал. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, в сила от 18.06.2021 г., обн. ДВ. бр.51 от 18 юни 2021г.

Осигурява се възможност за удължаване на срока до 30 ноември 2021 г. на туроператори да изплащат на клиентите дължимите суми за неосъществени пътувания в периода 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г.
поради COVID-19.

По този начин ще се определи крайната дата, до която клиентите ще си получат дължимите суми за неосъществени пътувания поради Пандемията, която представлява непредвидено и непредотвратимо
извънредно събитие, възникнало след сключване на договорите между туроператорите и клиентите, предизвикващо невъзможност туроператорът да изпълни задълженията си по договорите за туристически пакети.