Правителството прие промени в Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол. В наредбата се въвеждат измененията и допълненията към Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), обнародвани в ДВ бр.81- от 15.10.2019 г.

Ще бъдат въведени процедури при оспорване на резултатите от изпитване на проби на течни горива и за привеждане в съответствие на течно гориво с изискванията на Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) от крайните разпространители.

Разписан е и ред и принудителни административни мерки когато крайните разпространители във връзка с дадената възможност, предприемат мерки, според които течното гориво, което отговаря на изискванията на ЗЧАВ, но не отговаря на изискванията на ЗЕВИ, се смеси с партида гориво на бензиностанцията, за да се изпълнят изискванията за съдържание на биогориво в течно гориво.

С предлаганите изменения и допълнения се въвеждат и актуални методи за изпитване и се прецизират Декларацията за съответствие за всяка партида по отношение на обхвата на лицата, които могат да я съставят, и реда за предоставянето или заверяването й при последващо разпространение до крайните разпространители