Европейският парламент призовава страните в ЕС да вземат мерки относно поскъпващите жилища и да инвестират в достойни домове на разумни цени. Достойното жилище трябва да бъде признато за основно човешко право, настояват евродепутатите.
Цените на жилищата и наемите растат по-бързо от доходите в последните години и това се превръща във все по-голям проблем в Европа.
Парламентът прие резолюция на 21 януари 2021 г., която настоява достъпът до приемливо жилище да бъде признат за основно човешко право. Законодателството трябва да дава възможност на всекиго да живее в достойно, здравословно жилище с качествена питейна вода, канализация и надеждна връзка към енергия, заявяват евродепутатите.
Жилищна криза

Жилищната ситуация е особено сложна за хората с ниски доходи и наемателите, но и хората със средни доходи усещат тежестта на разходите за жилище и поддръжка. Често самотните родители, големите семейства и младите хора имат доходи, които не са достатъчни, за да си позволят наеми на пазарни цени.
Кризата с COVID-19 изостря проблема, тъй като много хора са принудени да прекарват цялото си време в жилища с ниско качество. В средносрочен план социалните проблеми, произтичащи от кризата, могат да доведат до ръст на броя на бездомните хора.В последните три години цените на жилищата в ЕС нарастват със средно 5% на година. Между 2010 и 2018 г. около 10% от хората в ЕС са изразходвали над 40% от разполагаемия си доход за жилищни нужди. Делът на тези хора варира значително по страни и е висок в България.
В същото време публичните разходи за социални жилища са само 0,66% от брутния вътрешен продукт на ЕС. Според оценки незадоволителните жилища причиняват щети на икономиките в ЕС на стойност 195 млрд. евро годишно.
Какви са причините за проблемите с жилищата

Превръщането на жилищните имоти във финансови активи е един от движещите фактори за ръста на цените. Хората купуват втори домове, за да генерират допълнителни доходи и да прибавят други източници на средства към пенсиите си. Чуждестранните инвестиции покачват местните цени на жилищата, а онлайн платформи като Airbnb ограничават предлагането на жилища на пазара, особено в градските центрове. Освен всичко друго влияние оказва и политиката на държавите относно социалните жилища. Някои държави в ЕС инвестират твърде малко средства в тази насока.

Какво предлага Европейският парламент

Европейският съюз може да окаже непряко влияние върху пазара на жилища чрез правилата за държавната помощ, бюджетните рамки, законодателството за конкуренцията, както и чрез издаване на напътствия и препоръки.Например, промени в ограниченията за предоставяне на държавна помощ могат да позволят на властите да подкрепят всички групи, чиито жилищни нужди не могат да бъдат задоволени при пазарни условия.
В резолюцията си депутатите призовават за по-големи инвестиции в социални, обществени, енергоспестяващи жилища на разумни цени. Парламентът също така повтаря искането си за намирането на подслон на всички бездомни хора в ЕС до 2030 г. Според депутатите обновяването на жилища трябва да е съобразено с нуждите за намаляване на емисиите и енергийна ефективност. Държавите следва да си сътрудничат със социалните партньори, гражданското общество и частния сектор при финансирането на социални инвестиции. Трябва да се вземат мерки и срещу дискриминацията спрямо уязвими групи, посочва текстът.

Парламентът призовава Комисията да предложи законодателни промени до средата на 2021 г., които да са насочени срещу разглеждането на жилищата като актив за търговия вместо като човешко право.