Започват теренните дейности по изготвяне на горско-стопанските планове на четири Държавни горски стопанства, чрез които ще се инвентаризират горите и се предвиждат мероприятия за следващите 10 години.

Тези дейности са възложени за изпълнение от Северозападно държавно предприятие -Враца и Регионалните дирекции по горите за изпълнение в Държавните горски стопанства във Враца, Ботевград, Ловеч и Лесидрен.

До края на 2023 г предстои да бъдат обходени всички гори и описани техните характеристики, с цел целесъобразното планиране на бъдещи горскостопански дейности. Въз основа на теренните дейности ще бъдат предвидени залесителни мероприятия, отглеждане на насаждения и извършване на възобновителни сечи.