Над 800 декара нова гора е залесена до края на месец май на територията на Северозападно държавно предприятие от началото на изпълнението на проекта за залесяване с европейско финансиране.

Залесителните мероприятия са обхванали повече от 22% от заложената площ за залесяване, която е 3 623 дка. Засадените дървесни видове са топола, дъб, и горскоплодни дръвчета. Те са залесени в горски територии в обхвата на Държавните горски стопанства в Лом, Монтана, Берковица, Видин, Оряхово и в Държавно ловно стопанство „Русалка“ Априлци.

В повечето стопанства е извършена почвоподготовка върху площ от 618 дка от общо 2 475 дка по проект. Освен тези дейности са извършени отглеждане на култури върху близо 8 800дка и попълване на култури на около 500 дка.

Най-много фиданки са отгледани на територията на горското стопанство в Лом, както и в държавните разсадници в Никопол, Оряхово и Плевен, където традиционно се отглеждат тополови фиданки. В тях и в разсадника в Плевен през пролетта бяха вкоренени 305 000 резници от същия вид, които наесен ще бъдат използвани за залесяване на млади фиданки.

В изпълнение на проекта е предвидено закупуване и доставка на специализирана техника, която обхваща общо 13 машини. До момента са доставени три от тях – багер, булдозер и трактор, които подпомагат дейностите по почвоподготовка, отглеждане и залесяване.

До края на годината се очаква да бъдат предоставени и останалите 10 машини, съгласно сключени договори с фирми за доставка.

Поради лошите климатични условия през последните месеци работата по залесителните дейности периодично се затруднява, особено в придунавските райони – Видин, Лом и Никопол, където дигата-бряг системно се наводнява и това пречи на нормалната работа в изпълнение на заложените дейности.

Да припомним, че срокът на проекта е до 31.12.2023г, който е с наименование „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване на територията на Северозападно държавно предприятие – гр. Враца“, Оперативна програма: “Околна среда 2014-2020г.“