За 10 години населението на област Враца е намаляло с 34 035 души. Намалява абсолютният брой на населението във възрастовата група 0 – 14г.

Населението на област Враца към 7 септември 2021 г. е 152 813, което представлява 2.3% от населението на страната (6 519 789). Жените са 78 448 (51.3%), а мъжете 74 365 (48.7%), или на 1000 жени се падат 948 мъже. В сравнение с преброяването, проведено през 2011 година населението е намаляло с 34 035 души или 18.2%.

Делът на най-младото население запазва своя относителен дял от общото население през 2021 г. спрямо 2011 година, но абсолютният брой на населението във възрастовата група 0 – 14 намалява от 25 029 през 2011 г. на 21 393 през 2021 г., или с 14.5%.

Общият коефициент на възрастова зависимост1, изчислен по данни от Преброяване 2021, e 62.8 (за страната – 60.2), или на 100 лица във възрастовата група 15 – 64 навършени години се падат 60 лица под 15 и на 65 и повече години.

Тенденцията на застаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура – под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните промени при определянето на възрастовите граници за пенсиониране2. За 2021 г. тези граници са от 16 до навършването на 61 години и 8 месеца за жените и 64 години и 4 месеца за мъжете.

Населението в трудоспособна възраст към 7 септември 2021 г.  е 87 894 души, или 57.5% от населението на областта. Спрямо 2011 г. трудоспособното население намалява с 22 хил., или с 20.2%. Мъжете са 46 745 , а жените – 41 149.

Населението над трудоспособна възраст е 42 081 души, или 27.5%, а под трудоспособна възраст – 22 838 души, или 14.9% от населението на страната.