Фирма ще строи площадка за временно съхранение и третиране на болнични отпадъци.

Инвестиционното предложение е внесено за разглеждане в Община Враца в края на 2019г.

Дейността ще се извършва на територията на бившата 2-ра градска поликлиника.

Там ще бъде създадена инсталация, чрез която ще бъдат стерилизирани до 150 кг. за час медицински отпадъци. След това ще бъдат раздробявани от шредер.

Във връзка с това, през месец юли миналата година в Общински съвет– Враца постъпва уведомително писмо с Вх.№ 2600-2216/05.07.2019 г. от д-р Огнян Тошев – Управител на „Диагностично консултативен център-І – Враца” ЕООД, относно наличие на свободно помещение за отдаване под наем в актива на дружеството,

подходящо за създаване на високотехнологична екологична лаборатория за анализ на медицински отпадъци.

Анализ на медицински отпадъци обаче със сигурност няма да бъде извършван.

Нито пък ще бъде създадена високотехнологична екологична лаборатория за тази цел.

Според директора на ДКЦ-1-Враца, Тошев:

 „Това е едно ноу-хау, иновация за града, която рядко се среща в Европа.“

На въпрос, къде ще отива вече стерилизираният медицински отпадък и как ще се съхранява заедно с необработения такъв, който е опасен, Тошев отговори, че тази технология го унищожава напълно и той изчезва.

Последното оставяме без коментар. Както и това дали Тошев е подвел общинския съвет, който е принципал на управляваното от него общинско дружество.

Защото, според инвестиционното намерение на „Еколоджи Солюшънс“ ООД , публикувано на сайта на Община Враца на 25.10.2019г.  ноу-хауто свършва до:

„Изграждане на нова площадка за дейности по временно съхранение и третиране на болнични отпадъци.

А решението на Общинския съвет за отдаване под наем на бившата „Физиотерапия“ от втората база на ДКЦ-1-Враца вече е факт.

В решението обаче има едно условие, което едва ли ще разреши на фирмата да преработва медицински отпадъци на територията на действаща поликлиника.

И то е, че „До участие в търга ще бъдат допуснатите юридически или физически лица, упражняващи и предоставящи медицински услуги.

Питаме, какви точно медицински услуги упражнява и предоставя фирмата „Еколоджи Солюшънс“ ООД?

На коя медицинска дейност отговаря промишленото стерилизиране, чрез автоклав на до 150 кг. медицински отпадък на час и неговото последващо раздробяване …?

От бърз прочит на закона става ясно, че медицинска дейност, свързана с отпадъците, генерирани от лечебно заведение, е самото разделно събиране на територията на същото.

Преработката им обаче не може да бъде „медицински дейности“.

Поради тази причина „Зов нюз“ направи опит да разбере коректно ли е проведен търгът за отдаване на помещенията.

Оказа се, че ДКЦ-1-Враца не разполага със собствен сайт, ЕИК на дружеството не може да бъде открит в публичното пространство, а обява за търга е пусната само във врачански вестник, който не е ежедневник.

Опитахме се повторно да разговаряме с д-р Огнян Тошев, който отговори, че и за този търг няма спомен.

Кои са „Еколоджи Солюшънс“ ООД

Фирмата се занимава с научноизследователска дейност, разработването на екологосъобразни методи за третиране, обезвреждане и преобразуване на отпадъци в продукти и суровини за последваща употреба с цел подпомагането на кръговата икономика, както и всякакъв вид търговска дейност, които не са съобразени със закон. Създадена е на 23.10.2017 година.

По правна форма е Дружество с ограничена отговорност. Фирмата не е регистрирана по ЗДДС и има капитал от 1 000 лв.

Има два открити адреса на седалище – единият е в град Лом, улица „Славянска“, 126, вх. Б, ет. 1, ап.9, а другият е в град София, р-н Красно село, бул. „Братя Бъкстон“ №40, ет.3, ап. Офис 16. Управител и съдружник е Вероника Владимирова Цветанова, която притежава 76% дял (760 лв.), втори съдружник е фирма „Да Транс“ ООД, която има 24% дял или 240 лв.

На адреса в град Лом са открити още три фирми със същото седалище.

Фирма „Еколоджи Солюшънс“ ООД участва в проект от 01.08.2019 г. за създаване на високотехнологична екологична лаборатория на територията на град Враца. Стойността на проекта е 236 600 лв., по БФП е 189 280 лв. Срок за изпълнение – 7 месеца.

Именно това е проектът, който ще бъде реализиран в бившата физиотерапия на 2-ра поликлиника във Враца.

Ремонтът днес се извършваше от двама работници

Но как с толкова средства се внедрява ноу-хау, което кара боклука направо да изчезва /последното е по думите на д-р Огнян Тошев/

Дворът на поликлиниката

Коя е фирмата съдружник „Да Транс ООД“?

При първоначално търсене откриваме, че „Да Транс ООД“ е лицензирано дружество в областта на ефективното и оптимално управление на опасни и производствени отпадъци.

По подробно можем да се запознаем с дейността на фирмата на техния сайт https://datrans.bg/about-us/ .

Когато обаче искаме да намерим адрес на седалище, излизат два, като на втория могат да се открият седалищата на още 66 фирми.

„Да Транс ООД“ е създадена и регистрирана на 07.11.2008 г. , показва една от търсачките, но от справка в Търговския регистър, обаче става ясно, че датата на учредяване е на 23.10.2019 г.

На сайта има предоставени три телефона за връзка: Офис тел./факс: 02/8501319; Мениджър “Медицински отпадъци”: 0896/779 602; Мениджър “Опасни отпадъци”: 0884/746 164.

Интересно е обаче, защо при опит да се свържем с фирмата съдружник „Да Транс ООД“ , на нашето обаждане отговори управителят на „Еколоджи Солюшън“?

При проверка в Търговския регистър установихме, че фирмата се занимава с продажба на движими и недвижими вещи, извозване и преработка на отпадъци, маркетинг, рекламна, издателска, посредническа, спедиционна, транспортна дейност, строителство и инвестиции, търговия на едно и дребно, външно и вътрешно търговска дейност, търговско представителство, хотелиерство, ресторантьорство, консултантска дейност, както и всякакъв вид търговска и стопанска дейност, които не са забранени от закона.

Управителите са трима: Георги Александров Джойков с 32% капитал (1600 лв.), Тошко Иванов Борисов с 2% капитал и 100лв и Володя Бончев Игнатов с 66% (3300 лв.).

Но нито един от тях няма нищо общо с Вероника Цветанова, която всъщност вдигна телефона, даден за връзка.

 Вероника Цветанова, е свързана единствено с „Еколоджи Солюшънс“ ООД, като съдружник със 76% капитал, или 760 лв.

Тя потвърди пред „Зов нюз“ , че целта на проекта, е да бъдат събирани медицински отпадъци от цялата област, които да бъдат третирани с автоклав и след това раздробявани.

Никъде в разговора не спомена за ноу-хау, което направо “ги кара да изчезват”, както ни обясни управителя на ДКЦ-1-Враца, Тошев.

Всъщност от събраната до тук информация стана ясно, че 100 кв.м. от бившата “Физиотерапия”, ще бъдат наречени площадка за съхранение и обработка на отпадъци.

До този момет обаче все още не е обмислен начинът на съхранение на опасните медицински отпадъци, които не са биологични, но с биологичен материал по тях, както и съхраняването на вече стерилизираните.

Попитахме Цветкова и къде ще бъдат изпращани вече стерилизираните и раздробени медицински отпадъци, но тя отговори, че все още не е стартирал проекта и не е ясно.

Репортер на “Зов нюз” посети отдадените под наем за създаването на високотехнологичната лаборатория помещения. На място намерихме двама работници, които ремонтираха една от стаите. Хората казаха, че нямат информация, но шефът им, може би, ще дойде в петък.

Любопитна подробност е, че на сайта на РИОСВ-Враца не е публикувана издадена Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

В петък и екип на “Зов нюз” също ще бъде там, за да проследи поредния етап от  създаването на

“Високотехнологичната екологична лаборатория за анализ на медицински отпадъци”, която всъщност ще разполага с ето този инструмент от бъдещето:

Автоклав, към който ще бъде прибавен и шредер ако проекта се осъществи.

Снимката е илюстративна, но важно е ноу-хау-то на д-р Тошев.

Автори: Мария Димитрова, Деница Първанова