От 1 август водата във Враца ще поскъпне с 15%.

Утвърдените цени влизат в сила от 1 август т.г.

Това реше Комисията за енергийно и водно регулиране на свое заседание.

С това си решение Комисията одобри нов бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца за периода 2022-2026 г. и утвърди цени на ВиК услугите.

След извършена от регулатора корекция комплексната цена на дружеството за 2022 г. /снабдяване с вода, отвеждане и пречистване/ е в размер на 3,740 лв./м3 с ДДС.

Утвърдената цена е под нивото на социална поносимост за област Враца, която е в размер на 5,50 лв./м³.

Една от основните причини за увеличението на цените на ВиК услугите с 0,482 лв./м³са рязко нарасналите през последната година разходи на дружеството за материали и външни услуги, като в тях основно място имат драстично увеличените разходи за доставка на електроенергия от свободен пазар.

От друга страна, с повишението на цената на ВиК услугите дружеството ще си осигури приходи, с които да финансира програмата за инвестиции с цел снабдяване на потребителите с качествена питейна вода и намаляване на нивото на загуби.

Инвестиционна програма за периода е в общ размер 12,5 млн. лв., от които 8,7 млн. лв. ще бъдат вложени в публични ВиК системи и съоръжения, по ОП „Околна среда“ дружеството ще вложи финансови средства за изпълнение на проект за изграждане на нова ВиК инфраструктура.

С цел до 2026 г. да бъдат намалени загубите на вода и да се осигури надеждно и устойчиво водоснабдяване ВиК операторът ще подмени 227 км. водопроводи и разпределителна мрежа и ще обследва 255 км улични водопроводи за скрити течове.

За да намали високите си разходи за електроенергия и да одобри енергийната си ефективност „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца е изградило собствен фотолтаичен парк с мощност 240 кВт., което ще оптимизира експлоатационните разходи.

В изпълнение на утвърдения график за приемане на бизнес планове и цени на ВиК дружествата за новия регулаторен период 2022-2026 г., Комисията започна и административните производства по заявленията на ВиК операторите във Видин, Ямбол, Радомир и Брезник. По тях предстои да бъдат проведени открити заседания и обществени обсъждания с участие на заинтересовани страни.