Комисията за защита на конкуренцията допусна предварително изпълнение на пътя Мездра – Ботевград,

въпреки жалбата на “Трейс Груп Холд”, които обжалват процедурата по обществената поръчка. Те твърдят, че решението, с което са отстранени от участие е незаконосъобразно.

Според „Трейс” участниците класирани на първо и второ място не отговарят на изискванията на възложителя, поради което е следвало да бъдат отстранение от участие, а не допуснати до класиране.

Възразяват и срещу отстраняването си от процедурата, като пояснява че техническото му предложение е изготвено изцяло в съответствие със предварително заложените изисквания.

Възложителят- Агенция „Пътна Инфраструктура“ пък представя становище, в което отправя искане за допускане на предварително изпълнение, което всъщност е възприето от антимонополния орган.

Мотивите са конкретни.  В определението на Комисията за защита на конкуренцията например

на първо място се споменава ноторно известния факт, че огромната концентрация на леки и тежкотоварни пътни превозни средства в цитирания участък, със съществуващите към момента само две ленти и множество завои, води до увеличаване на пътните транспортни произшествия и предизвикване на задръствания, които водят до нови ПТП.

Според антимонополните експерти е несъмнено, че своевременното проектиране и изграждане на участъка, предмет на оспорваната процедура, рефлектира пряко върху обществения интерес, тъй като влияе върху условията на живот на гражданите и на ползвателите на превозните средства, преминаващи през цитираните пътища. Нещо повече,

изграждането на участъка е от национално значение,

тъй като е част от Път I-1, намиращ се на общоевропейски транспортен коридор № IV. Новопроектираният участък започва от м 161+367, обхваща директното трасе и пътни възли „Мездра”, „Дърманци”, „Ребърково”, отклонение за стадион „Локомотив”, гр. Мездра и пресичане с път: с. Люти дол — с. Типченица.

Модернизацията на участък от пътя

предвижда не само изпълнение на четирилентов габарит с разделителна ивица, но и изграждане на обходни пътища на населените места с цел извеждане на транзитния трафик извън тях.

Това ще доведе, както до намаляване на ПТП, така и до намаляване на вредното въздействие на шума и вредните емисии от тежкото транзитно движение върху населението.

КЗК счита, че общественият и националният интерес изискват да бъде осигурена възможност за осъществяване на дейностите от предмета на обществената поръчка в най-кратък срок.

Изхождайки от така представените факти и доводи в жалбата и становището на възложителя, КЗК определи, че в настоящия случай следва да допусне предварително изпълнение на обжалваното решение за избор на изпълнител, тъй като това би защитило в по-голяма степен обществения интерес, който следва да има превес и затова КЗК разреши предварително изпълнение на обществената поръчка по изграждане на отсечката Мездра  – Ботевград