Предстои Общинският съвет да определи индивидуални размери на основните месечни заплати на кметовете на кметства от община Враца с еднакъв процент на увеличение от 16% (шестнадесет на сто), считано от 01.04.2022 г., в рамките на разходите за персонал по бюджета на Община Враца, съгласно приет бюджет на общината за 2022 г.

Индивидуалните размери на основните месечни заплати на кметовете на кметства от община Враца са актуализирани с Решение № 283 по Протокол №18/26.01.2021 г. на Общински съвет-Враца, като при постановяването му е взето предвид направеното групиране на населените места в три групи, както следва:

  1. кметства с население до 500 жители;
  2. кметства с население от 501 до 1000 жители;
  3. кметства с население над 1001 жители.

При определянето на конкретните размери на предлаганите индивидуални основни месечни заплати на кметовете на кметства от община Враца, считано от 01.04.2022 г., се запазва възприетия вече подход за групиране в зависимост от жителите във всяко населено място, както следва:

генерал агрохимикали