С почти пълно мнозинство Общинският съвет във Враца прие да бъде увеличена с 1000 лв. сумата за проектите, които ще бъдат съфинансирани от фонд „Култура“.

Максималният размер вече ще е до 3000 лева, а не 2000 лв., както беше досега.

Предложението направи зам.-председателя на Общински съвет – Враца Ирина Иванова от групата на СДС.

“Предвид икономическата ситуация в страната и нарастващите цени на стоки и услуги, сумата от 2000 лева за съфинансиране на проектна идея е крайно недостатъчна към настоящия момент мотивира предложението си Ирина Иванова при представяне на докладната.

“Със свое Решение №129 по Протокол № 10 от 26.05.2020 г. на Общински съвет – Враца, Общински съвет – Враца прие да съфинансира проекти, програми, културни прояви или инициативи в сферата на културата, организирани на територията на Община Враца, чрез Общински фонд „Култура” по регламент и условия посочени в Правилника за устройството и дейността на Общински фонд „Култура”, реда и условията за финансово подпомагане на проекти в областта на културата в община Враца. 

С Бюджета на Община Враца за 2022 год. средствата, определени за съфинансиране на проекти в сферата на културата са в  общ размер на 30 000 лв. 

С чл. 5, ал. 3 от Правилника е предвидено, че „Средствата от Общински фонд „Култура” се предоставят на проект, класиран на заседание на Управителен съвет и одобрен с решение на Общински съвет – Враца и са в размер до 2 000 лв. за проект.“ Съгласно чл. 17, ал.2 от Правилника Собственото участие на кандидата в осигуряването на процент от общия бюджет на кандидатстващия проект се определя на минимум 10 %.

Предвид икономическата ситуация в страната и нарастващите цени на стоки и услуги, сумата от 2000 лева за съфинансиране на проектна идея е крайно недостатъчна към настоящия момент. Създаденият регламент в настоящите икономически условия дава възможност да се финансират повече проекти, но с по-малка обществена и културна стойност и ефект за обществеността, което не съответства на целите, които Общинския съвет си поставя в Правилник за устройството и дейността на Общински фонд „Култура”, реда и условията за финансово подпомагане на проекти в областта на културата в община Враца. За да бъде ефективно подпомагането и стимулирането на развитието на културата на територията на община Враца е необходимо да увеличим средствата, предоставяни от Общински фонд „Култура“ на проект от  „до 2000 лв.“ на „до 3000 лв.“ Това в действителност ще намали броя на съфинансираните проекти, но ще увеличи тяхната стойност за обществото, като не изключва и финансиране на проектни предложения на по-малка стойност. 

В тази връзка предлагам, да бъде променена максималната сума, с която може да бъде съфинансиран проект  в сферата на културата от 2000 лв. на 3000 лв.

За прилагане на изменението на Правилника не са необходими допълнителни финансови и други средства, освен вече предвидените в бюджета на Община Враца. 

С оглед изискването на чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове следва да посоча, че проектът е в съответствие с Европейската харта за местно самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с тази материя и не противоречат на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство.”