В туристическия-посетителски информационен център с. Долни Лом, община Чупрене се проведоха образователни програми на открито и закрито по проект „ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА НАТУРА 2000 ЗОНИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ВИДИН”.

ПРОЕКТЪТ Е ПО ДОГОВОР № BG16M1OP002-3.019-0007-C01 МЕЖДУ ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ И ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

Участваха 60 бр. ученици от 9-ти, 10-ти и 11-ти клас на СУ „Цар Симеон Велики” гр. Видин. Обученията преминаха при засилен интерес от страна на учениците.

Беше представен информационен и образователен пакет, свързан с НАТУРА 2000 зоните, опазване на околната среда и екология.

Всички ученици получиха награди. Наградите и кетъринга са подсигурени със средства на осъществявания проект.

Проект „Организиране и провеждане на информационна кампания за Натура 2000 зоните на територията на област с административен център Видин”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.