На предстоящата сесия на Общински съвет Враца, ще бъде гласувано постъпилото заявление от „СУМИ ТРЕЙДИНГ ГРУП“ ЕООД и Петя Велкова – директор дирекция  „Общинска собственост” при Община Враца за даване на съгласие за допускане изработването и одобряването на Частично изменение на подробен устройствен план – план за застрояване на УПИ I-20, кв.126, ЦГЧ, по плана на гр. Враца, община Враца и смяна на предназначение от „за търговски комплекс“ в „за хотел и комплексно обществено обслужване“.

УПИ I-20, кв.126, ЦГЧ на гр.Враца, с площ от 2796,00 кв. м., се състои от част от ПИ 12259.1018.20, с площ от 2266,00 кв.м, собственост на „СУМИ ТРЕЙДИНГ ГРУП“ ЕООД и придаваема част от 530,00 кв.м., публична общинска собственост, състояща се от 229,00 кв.м от ПИ 12259.1018.13, като част от бул.“Никола Войводов“ (частта от пешеходната зона между ул.“Кръстю Българията“ и бул.“Демокрация“), 237,00 кв.м от ПИ  12259.1017.251, като част от бул.“Демокрация“ и 64,00 кв.м. от 12259.1018.21, като част от второстепенна улица.

Към настоящото предложение са приложени документи за собственост на  „СУМИ ТРЕЙДИНГ ГРУП“ЕООД за ПИ 12259.1018.20, Нотариален акт №117/2005, извадка от регулационния план на гр.Враца, община Враца, Скица – предложение по чл. 135, ал. 2 от ЗУТ за изготвяне на ЧИПУП-П3 и Становище от 15.09.2020 год. на Главния архитект на Община Враца

С искането и съгласно приложеното задание, желанието на собственика е застрояването в УПИ I-20, кв.126, ЦГЧ, по плана на гр.Враца, да се предвиди с височина Н до 50 м, плътност Пл до 80%, озеленяване Оз до 20% и Кинт до 5,0 в „Смесена централна зона („Ц”), с предназначение „за хотел и комплексно обществено обслужване“.

В случая е засегната част от имот-публична общинска собственост, поради което Общински съвет- Враца като принципал на общинската собственост следва да изрази своето съгласие за процедиране на изменението на устройствения план, като промени статута на засегнатата част от имота от публична в частна общинска собственост.

На основание гореизложеното и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) във връзка с чл. 8, ал. 1  и чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), предлагам Общински съвет – Враца, да промени статута на 530,00 кв.м., състоящи се от 229,00 кв. м. от ПИ 12259.1018.13, като част от бул.“Никола Войводов“ (частта от пешеходната зона между ул.“Кръстю Българията“ и бул.“Демокрация“), 237,00 кв.м от ПИ  12259.1017.251, като част от бул.“Демокрация“ и 64,00 кв.м от 12259.1018.21, като част от второстепенна улица, от публична в частна общинска собственост с оглед последващо ликвидиране на съсобственост в УПИ I-20 кв.126, както  и да даде съгласие за допускане изработването и одобряването на Подробен устройствен план – изменение на план за застрояване на УПИ I-20, кв.126, ЦГЧ, по плана на гр.Враца, община Враца и смяна на предназначението на имота съответно от „за търговски център“ в „за хотел и комплексно обществено обслужване“, в  „Смесена централна зона.