Общинските съветници във Враца приеха изменение и допълнение на  Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Враца, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Промените са свързани с установяване на способи за провеждане на заседания на съвета и неговите комисии от разстояние в случаите, когато е обявено извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината или част от нея, и когато въведените мерки и наложените ограничения, свързани с тях, не позволяват или затрудняват провеждането на присъствени заседания, каквато възможност бе предвидена с приемането на чл. 28а от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА);

– да разширят способите за гласуване при приемане на решенията на Общински съвет -Враца, като се въведе възможност за гласуване чрез специализирана електронна система;

– да допуснат размяна на документи в електронна форма, подписани с електронен подпис;

– да създадат нарочен регистър на питанията, отправени от общинските съветници и получените по тях отговори.

Журналистите също могат да присъстват на сесиите в електронна среда. Те могат да бъдат присъединени към срещата в избраната платформа, или да проследят излъчването на живо на сесията в youtube. Гражданите, които желаят да зададат своите въпроси, могат да се запишат предварително и на провеждането на сесията ще бъдат присъединени към срещата.           

Снимката е архив от заседание на живо.