С   32  гласа “ЗА”,  0 “Против” и 5 “Въздържал се”, общинските съветници дадоха  съгласие „ДКЦ 1 – Враца“ ЕООД да кандидатства за кредит в размер на 70 000 (седемдесет хиляди) лева, със срок на погасяване 36 (тридесет и шест) месеца от сключване на договора за кредит.

Кредитът ще бъде използван целево, за окончателно погасяване на задълженията на „ДКЦ 1 – Враца“ ЕООД, към съдия-изпълнител по споразумение за разсрочено плащане на съдебни вземания от „Топлофикация – Враца“ ЕАД и всички натрупани лихви до момента и всички текущи задължения към „Топлофикация – Враца“ ЕАД.

На искането на управителя на ДКЦ1 д-р Петьо Вълчев реагира общинският съветник от БСП Момчил Младенов, който предложи да бъдат проведени разговори и с други банки, заради лихвения процент. Д-р Вълчев отговори, че са пуснати искания и към други кредитни институции, но само тази банка е отговорила.

Задълженията към Топлофикация-Враца от началото на отоплителния сезон ДКЦ1 няма, останала е една единствена фактура, която ще бъде унищожена след отпускането на кредита, каза още д-р Вълчев.

Ще бъдат опростени и лихвите към просрочията, това съобщи д-р Владимир Христов, който е провел разговор с директора на Топлофикация-Враца.

От страна на директора на ДКЦ1, д-р Петьо Вълчев на общинските съветници са представени всички поискани документи.

Кредитът ще бъде погасяван на 36 месечни вноски, както следва – 35 вноски, всяка в размер на 1 940 (хиляда деветстотин и четиридесет) лева и една последна изравнителна вноска в размер на 2 100 (две хиляди и сто) лева. 

Обезпечението по кредида ще бъде първи по ред залог по реда на Закона за особените залози (ЗОЗ) върху настоящи и бъдещи вземания на дружеството, породени от договор, сключен с НЗОК и анексите към него; договори за отдаване под наем на недвижими имоти и/или част от тях.

– Първи по ред залог по реда на ЗОЗ върху постъпленията на дружеството, постъпващи по разплащателната му сметка.

– Общинска гаранция, издадена от Община Враца по реда на чл. 40 от Закона за общинския дълг, при условия посочени в Индикативна оферта за кредит с изх. № 317/16.12.2020 г. на „ОБЩИНСКА БАНКА” АД.

СЕБН