В Община Враца е постъпило инвестиционно намерение с вх. № 2600-1224/ 12.05.2022 г. от „Стейдж Енерджи” ЕООД, ЕИК 205864260, със седалище и адрес на управление – гр. София, ул. „Тинтява” № 15-17, представлявано от управителя Иван Станимиров Георгиев, за проектиране, изграждане и експлоатация на соларен парк с  проектна мощност до 53000 КW върху поземлен имот – публична общинска собственост (земеделска земя-пасище), находящ се в землището на село Чирен, община Враца, местност „Дълбоката падина“ с идентификатор 81400.86.127 по кадастралната карта на населеното място. Това става ясно от изпратеното до общинския съвет предложение.

В инвестиционното намерение се съобщава още, че панелите ще бъдат монтирани върху сглобяеми метални конструкции, фиксирани към терена, като ще бъде изграден и бетонен комплектен трансформаторен пост (БКТП). 

В докладната към ОбС-Враца е описано, че  “подобна инвестиция би довела до приходи за Община Враца от правото на строеж върху имота, също така ежегодно ще постъпва и местен данък за изградената инфраструктура – сграден фонд. Не на последно място е и социалният ефект от осъществяването на такава инвестиция. При реализацията й биха се открили значителен брой работни места, както и ще се ангажират като подизпълнители множество местни фирми. Реализацията на проекта е изцяло съобразена с екологията и е щадящ природата, без никакво въздействие върху околната среда. Енергията, която ще се произвежда е 100% зелена с 0% емисии. Това Инвестиционно намерение кореспондира с целите заложени на Европейския съюз за намаляване на парниковите газове и нарастване делът на възобновяеми енергийни източници.

 Политиката за зелена енергия на ЕС се концентрира предимно върху насърчаване на производството и потреблението на енергия от възобновяеми енергийни източници. Една от основните цели на тази политика е именно насърчаване на развитието на нови и възобновяеми форми на енергия. 

Видно от гореизложеното, проектът е иновативен и съответстващ на националните приоритети и на приоритетите на Европейския съюз. Възможността за реализация на това начинание преминава през няколко подготвителни етапа. Един от тях е промяна на предназначението на земеделската земя, нормативно уреден в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за опазване на земеделските земи, като в административната процедура ще се прецени и възможността за присъединяване на централа към електроразпределителната мрежа и точката на присъединяване. При обследването може да се окаже, че са необходими изграждане на нова електропреносна мрежа или че няма възможност да се присъедини обекта. Предвид горните мотиви, правилно и целесъобразно е проектът да се осъществи на етапи, като преди започване на процедура по изготвяне на ПУП, процедура за промяна на предназначението на земята и последващото учредяване на право на строеж, е необходимо да се извършат гореописаните проучвателни действия.”

Предстои общинските съветници да коментират и решат дали инвестиционното намерение е допустимо да бъде изпълнено.