Агенция „Пътна инфраструктура“ обяви обществените поръчки за избор на изпълнители за поддържане на републиканските пътища за следващите 3 години.

Обществените поръчки са за поддържане на автомагистралите „Хемус“, „Тракия“, „Струма“ и „Марица“, както и за пътната мрежа в шестте района за планиране – Северозападен, Северен централен район, Североизточен, Югоизточен, Южен Централен и Югозападен район.

Дейностите предмет на обществените поръчки ще се финансират от държавния бюджет и в съответствие с разчетените в бюджета на АПИ средства за всяка година.

За Северозападен район обществената поръчка е на обща стойност 333 696 050 лв. без ДДС. Тя е разделена е в пет обособени позиции – за всяко областно пътно управление (ОПУ):

  • За ОПУ Видин прогнозната стойност е 59 418 025 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 608 км;
  • За ОПУ Враца индикативната стойност е 65 924 625 лв. без ДДС за поддържането на 650 км;
  • За ОПУ Монтана – 59 504 825 лв. без ДДС е прогнозната сума за поддържането на 615 км пътна мрежа;
  • За ОПУ Ловеч индикативната стойност е 71 910 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е малко над 732 км;
  • За ОПУ Плевен прогнозната стойност е 76 938 575 лв. без ДДС, ще се поддържат за три години 794 км пътища.

Изпълнителите ще осигуряват дейностите по поддържането на републиканските пътища – текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации.

В текущия ремонт е предвидено отстраняване на отделни повреди по пътното платно, възстановяване на разрушени отводнителни съоръжения, ремонт на пукнатини и неравности по пътното платно, запълване на фуги на пътни съоръжения, укрепване на откоси, профилиране и оформяне на банкети, почистване на малки свлачища, срутища и наноси, ежемесечно почистване на битови отпадъци в обхвата на автомагистралния участък и др.

Заложените гаранционни срокове на изпълняваните работи са: за ръчно изкърпване на единични дупки и деформации в настилката с плътна асфалтобетонова смес – шест месеца; за машинно изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асфалтобетонова смес – две години; за машинно полагане на плътна асфалтобетонова смес – 3 три години.

В поръчката са заложени изисквания за осигуряване на качество на изпълнението и приемане на извършената работа на база лабораторни измервания от сертифицирана лаборатория.

Резултати от измерванията бъдещият изпълнител на поръчката ще трябва да осигурява при изпълнението на целия договор, за всеки един вид дейност, която подлежи на изпитване, съгласно нормативните документи.

Конкретни изисквания са посочени и при изпълнението на дейностите, свързани с пасивната пътна безопасност, каквито са премахването на крайпътната растителност за по-добра видимост на шофьорите и почистването на пътните принадлежности.