Със символична „първа копка“ и тържествен водосвет ще започнат строителните дейности по изграждане на инсталацията за компостиране на разделно събрани зелени отпадъци, регион Враца.

Официалната церемония ще се състои на 27 февруари 2020г., от 13.00 часа, гр. Враца, на мястото на Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Враца и Мездра.

След успешното провеждане на обществените поръчки, с които бяха определени изпълнителите за Инжeнеринг – проектиране, изпълнение на строеж и осъществяване на авторски надзор – ДЗЗД „КОМПОНЕРЕ“ и за Строителен надзор – „ЕВРОСТРОЙ РН“ ЕООД, обектът получи разрешение за строеж и откриване на строителна площадка.

Новата компостираща инсталация ще се изгради в непосредствена близост до сепариращата. Тя ще е на площ от около 4.5 дка.

Символичната „първа копка“ ще направят Кметът на Община Враца, Кметът на Община Мездра, представители на държавни и местни институции, фирмата изпълнител. На събитието ще присъстват и екипът на проекта, медии и други заинтересовани лица.

Проектът за „Изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени отпадъци – регион Враца”, финансиран от оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 година” е на стойност 5 845 347,29 лева. Договорът за изграждането беше подписан на 5.11.2018 г.

Безвъзмездната финансова помощ е в размер от 4 400 662,69 лева, а съфинансирането от бенефициента Община Враца и партньора Община Мездра – 1 444 684,60 лева.

С реализирането на проекта е планувано да се подобри качеството на живот на населението на двете общини чрез въвеждането на устойчиви механизми за опазване на околната среда.

Очаква се новата компостираща инсталация да намали значително обема на депонирания отпадък – с около 20- 25%.

Това от своя страна ще удължи живота на експлоатираната клетка на депото с между 3 до 5 години, сочат прогнозните проучвания.

Новото съоръжение ще преработва всички зелени и биоразградими отпадъци – събрана шума и зелена маса от косенето на тревните площи в двете общини, орязани клони и храсти, остатъци от насаждения в частни градини, включително негодни за консумация плодове и зеленчуци, изхвърлени от търговски обекти и заведения за хранене.

За разделното им събиране предстои доставка на 574 специализирани съдове.

Биоразградимият отпадък изцяло ще се оползотворява. Като краен продукт ще се произвежда компост или ситова фракция. Компостът ще намери приложение в рекултивация и възстановяване на екологично нарушени терени, ще се ползва от двете общини за ландшафтни дейности и озеленяване. Фракцията ще се използва за запръстяване на действащата клетка.

В резултат на организираното разделно събиране и оползотворяване на зелените и биоразградими отпадъци се очаква да се повиши екологичното самосъзнание на хората.

 

Повече информация на сайта на Община Враца www.vratza.bg и сайта на Община Мездра www.mezdra.bg.

Снимка: БГНЕС / илюстративна/