Регионална библиотека “Христо Ботев” – Враца спечели проект от Национален фонд “Култура” за създаването на Виртуална библиотека.

Пред „Зов нюз“ директорът на библиотеката Силвия Павлова разказа повече за промените, които предстоят.

„Регионална библиотека “Христо Ботев” – Враца разработи проектно предложение за внедряване на дигитално обслужване на читатели, осигуряване на лесен достъп до високи технологии и цифрови услуги, и повишаване на дигиталната грамотност на гражданите.

Необходимостта да подобрим функционалността на библиотеката е провокирана от новия вид общуване с потребителите и потенциалните публики, породени от COVID-19 пандемията и последвалите ограничителни мерки.“

Каква е целта на проекта?

„Проектът за изграждане на Виртуална библиотека има за цел да изгради изцяло ново и релевантно на потребителските нужди дигитално пространство, което да осигури бърз и лесен достъп до услугите на библиотеката и да постави културната институция на ново ниво в комуникацията с целевите групи, изцяло опосредствано чрез интернет и нови технологии.

Да затвърди ролята й на водещ информационен център и да привлече поколението, израснало с интернет средата и останало извън обсега на традиционната библиотека заради липсата на дигитални услуги и електронни технологии.“

Регионална библиотека „Христо Ботев“ – Враца има 5000 активни потребители, които ще бъдат и първите ползватели на новите услуги.

Проектът предвижда внeдрените дигитални ресуси, обучения и достъп до дигитален кът да достигнат до широката общественост чрез мащабна маркетинг кампания, в резултат на което ще бъдат привлечени нови публики и след приключване на проекта потребителите ще се увеличат със 70%.

Създаденото ново виртуално пространство ще доведе до по-ефективно използване на съществуващите ресурси на библиотеката, ще предостави иновативни услуги за потребителите.

Така ще има възможност за по-ефективно използване на предоставените финансови средства, облекчаване и повишаване качеството на труд на служителите, привличане на нови публики, увеличаване на приходите и опазване на библиотечния фонд.

Стратегическата цел ще бъде постигната чрез внедряване на дигитална платформа за разпространение на културна и цифрова информация, която ще доведе до привличане на нови публики.

Най-активни потребители на библиотеката са хората на възраст между 36 и 55 години, които ще бъдат и първите ползватели на новите виртуални услуги.

Извън обсега на традиционната библиотека остават младите хора и студентите между 19 и 35 години.

Според данните на НСИ това са и групите хора, които предпочитат да ползват различни електронни устройства за четене, дистанционни услуги, четене на книги онлайн, пазаруване онлайн и всички ресурси на глобалната мрежа с цел пестене на време.

За пълно и качествено използване на новите продукти и услуги проектът ще осъществи мащабна образователна кампания, която ще включва от една страна библиотечните и информационни служители, а от друга целевите групи.

За достигане до широк кръг публики ще бъде разработена цялостна маркетинг стратегия за представяне на новите възможности на създадения продукт – ново дигитално пространство и дигитален кът.

Какъв ще бъде резултатът от тези дейности?

  • Обособен дигитален кът в отдел „Читалня“ с осигурено съвременно компютърно оборудване и друга техника, както и достъп до интернет, където лицата ще могат да се включат в онлайн обучение, подпомагани от наставници.

„Дигиталният кът ще бъде със свободен безплатен достъп за всички заинтересовани лица, като с предимство ще се ползва от лица в неравностойно положение, включително лица, които не притежават собствено оборудване и достъп до интернет. В новообособеното работно пространство целевите групи ще могат да използват за самоподготовка и работа в групова среда, както и да получат консултация и помощ от библиотечните специалисти, относно основна цифрова грамотност и защита на личните данни.“

  • Внедрена интегрирана библиотечна система за нуждите на потребителите. Това ще доведе до по-ефективно използване на предоставените финансови средства, облекчаване труда на служителите, привличане на читатели, увеличаване на приходите и опазване на библиотечния фонд.

Какви библиотечни услуги ще бъдат въведени?

  • Създаване на личен виртуален профил на читател в библиотечната система. Чрез този профил той да може да търси желаната книга, статия, списание в електронния каталог през интернет. Онлайн да запазва и презаписва книги, да следи личния си електронен картон, историята на заеманата от него литература. Да се включва във виртуални клубове по интереси, да има възможност за споделяне на мнения и оценки, даване на препоръки и заявки. Ще има възможност да ползва информационната система на библиотеката през различни мобилни устройства (лаптопи, таблети, смартфони), работещи с различни операционни системи, 24 часа, 7 дни в седмицата, през цялата година. Системата дава възможност да извършва свободно търсене в електронния каталог на библиотеката без регистрация. Читателят ще има възможност да комуникира с библиотеката по електронни канали. Автоматично ще бъде информиран за забавяне, ще получава известия за събития, ще изпраща различни заявки, ще води кореспонденция с представители на библиотеката по електронна поща.
  • Софтуерно приложение (модул) за предоставяне на културно съдържание чрез потребителския профил на интегрираната библиотечна система – предоставя през интернет чрез личния профил на читателя дигитализирано съдържание от фонда на библиотеката (електронни книги, музикални формати, видео). Задължително следене за авторски права, права за достъп. Това приложение надгражда функциите на читателските профили в информационната система на библиотеката.
  • Специално за хора в неравностойно положение е предвидена услуга, с която да им се назначи посредник (техен близък или доброволец), който може да ги подпомага в доставяне/връщане на книги (заявени по интернет) или при управлението на личния им профил в библиотечната система на библиотеката.
  • Системата дава възможност за търсене на книга в друга библиотека и заявяване за доставка от съответната библиотека.
  • По-лесно създаване на библиографска справка с помощта на библиотечната система. Възможност читателят сам да си изготви библиографска справка през интернет или да си я поръча (отново през интернет) като услуга от библиотеката.

„Освен това ще имаме и една мащабна обучителна програма, която ще обхване както библиотекари и информационни специалисти, така и граждани, потребители и нови публики, териториално отдалечени и изолирани/ и това ще стане чрез обучения за цифрови умения и дигитална култура на хора в нашите целеви групи. Приоритетно ще бъдат включени потребители, които имат затруднения при работата с технологии и приложения.

  • Три направления обучения:

Направление 1. Работа с облачно-базирани технологии и работа в новата интегрирана библиотечна система

Направление 2. Обучения на тема фалшиви новини и дезинформация

Направление 3. Киберсигурност и защита на лични данни

Проектът е финансиран от Национален фонд „Култура“ по Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински институти. И е с продължителност до 31.12.2023 година.

Партньори по проекта са Сдружение „Враца Софтуер общество“, Библиотека при Народно читалище „Развитие – 1962“ град Бяла Слатина, Библиотека при Народно читалище „Н.Й. Вапцаров – 1924“ град Криводол, Библиотека при Народно читалище „Фар – 1930“ село Паволче, община Враца, Библиотека при Народно читалище „Съзнание 1927“ село Долни Вадин, община Оряхово, Агенция за дигитален маркетинг BookMark, Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе.

Деница Първанова