Сериозен дефицит на специалисти, недобра обезпеченост с медицински персонал и неравномерно разпределение на медици – това е общата картина за страната, обрисувана в Националната карта на дългосрочните нужди от здравни услуги, която бе приета наскоро от правителството.

Концентрация

Анализът в Картата води до извода, че най-добра осигуреност с медици има в областите с медицински университети – факт, известен от години.

Така например, в Северозападния регион за планиране, който включва областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен, най-високата концентрация на лекари и медицински специалисти по здравни грижи се отчита в област Плевен, където са концентрирани над 1/3 от всички регистрирани за района

Дефицити по различните медицински специалности има в цялата страна. И този добре известен от години факт е констатиран в анализа. За различните региони недостигащите медицински специалисти са различни. Прави впечатление обаче, че в четири от шестте региона на планиране например се констатира недостиг на специалисти по кардиология – Северозападен, Североизточен, Югоизточен и Южен централен. В три от районите пък се отчита недостиг на педиатри – Северозападен, Североизточен и Югоизточен.

В различните региони на страната се усеща недостиг на различни видове специалисти. Като най-нежелан за работа се очертава Североизточният район, където се усеща сериозен недостиг на специалисти от редица области: „Инфекциозни болести“, „Анестезиология и интензивно лечение“, „Ендокринология и болести на обмяната“, „Кардиология“, „Инфекциозни болести“, „Психиатрия“ и „Педиатрия“.

Най-малко пък са видовете специалисти, за които изпитва глад Южният централен район. Тук отново не достигат специалисти по инфекциозни болести и кардиология, а третата специалност, за която са нужни кадри, е „Пневмология и фтизиатрия“.

Северозападният регион се нуждае от още медици от специалностите „Акушерство и гинекология“, „Ендокринология и болести на обмяната“, „Кардиология“, „Ортопедия и травматология“, „Ушно-носно-гърлени болести“ и „Педиатрия“.

В Северния централен регион пък не достигат медици от областите „Лъчелечение“, „Нуклеарна медицина“, „Обща медицина“, „Съдебна медицина и деонтология“ и „Спешна медицина“.

Инфекционисти, уролози, психиатри, дерматолози и пулмолози са трудно достъпни в Югозападния район, а в Югоизточния не достигат хирурзи, кардиолози, невролози, психиатри и педиатри, сочат още данните от картата.

Общопрактикуващи лекари

Картата откроява и друг проблем, също добре познат: този с общопрактикуващите лекари.

Така например, във всичките пет области от Северозападния регион – Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен, има общо 499 общопрактикуващи лекари, при това концентрирани предимно в област Плевен. Отчита се, че някои малки и труднодостъпни населени места въобще нямат разкрити практики, а в други съотношението лекар към населението, което обслужва, значително надвишава 1:1000.

Специалисти по здравни грижи

И без специален анализ, на всекиго, свързан със сектора, отдавна е ясно, че проблемът с недостига на професионалисти по здравни грижи е може би най-сериозният кадрови проблем в здравната система. Ако на места средната обща осигуреност с такива специалисти е добра, то това обикновено е за сметка отново на неравномерното им разпределение в различните области. Така например, картата отчита добра кадрова обезпеченост с професионалисти по здравни грижи в болничната помощ за Северозападния регион (42,6 специалисти на 10 000 души) в сравнение със средния за страната показател (38,4). Те обаче са неравномерно разпределени по области, като разбира се най-добра осигуреност се отчита в област Плевен, а по-ниска от средната – в Ловеч и Видин.

Неравномерно е и разпределението им в извънболничната помощ, като най-ниските показатели спрямо България са в Ловеч и Монтана., сочи анализът на zdrave.net.