Административният съд във Враца е обявил за нищожни оспорени от областния управител на Враца решения на общинските съветници в Борован.

Като основание за оспорване на решенията се сочи факта, че същите са постановени въз основа на предложения, направени от кмета на Община Борован Д.Т., след като правомощията й като кмет са били прекратени предсрочно  с решение №146-МИ от 09.01.2022г. на  Общинска избирателна комисия Борован и е обезсилено издаденото й удостоверение за избран кмет. Сочи се, че  решенията са били върнати за ново произнасяне с предходна заповед, но в определения от закона 14-дневен срок ОбС Борован не се е произнесъл. Идентични съображения за незаконосъобразността на оспорените решения се поддържат и в с.з. от процесуалния представител на оспорващия * А.А.

Припомняме, че Десислава Тодорова бе уличена в конфликт на интереси, но въпреки това все още е кмет на населеното място, защото на практика решението на ВАС остана само като … “препоръка”.

генерал агрохимикали

Оспорените решения са №287, №288, №289 и №290  от Протокол №34  от заседание на Общински съвет Борован , проведено на 28.01.2022г. С тези решения ОбС Борован не е одобрил внесените проекти за  решения, с които да не се одобряват задания за  * „К. – ***“ в землището на ***, за * „М. о.-**“ в землището на ***, за * „Ц.д.-***“ в землището на *** и за*  „С.- ***“ в землището на ***, въз основа на изложените в предложението на Кмета на Община Борован Д.Т. мотиви за невъзможност да  се проведе процедура по чл.124б ал.1 от ЗУТ и да се откаже да се издаде разрешение за изработване на ПУП за евентуално отчуждаване и  разрешение за строеж  „Извеждане от експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях.“

           Като основание за оспорване на решенията се сочи факта, че същите са постановени въз основа на предложения, направени от кмета на Община Борован Д.Т., след като правомощията й като кмет са били прекратени предсрочно  с решение №146-МИ от 09.01.2022г. на  Общинска избирателна комисия Борован и е обезсилено издаденото й удостоверение за избран кмет. Сочи се, че  решенията са били върнати за ново произнасяне с предходна заповед, но в определения от закона 14-дневен срок ОбС Борован не се е произнесъл. Идентични съображения за незаконосъобразността на оспорените решения се поддържат и в с.з. от процесуалния представител на оспорващия * А.А.

           Ответникът Общински съвет Борован не е взел становище по оспорването.

            Участващият в производството прокурор от Окръжна прокуратура Враца счита оспорването за основателно, тъй като въз основа на решението на КПКОНПИ  от м.юни 2021г.  Д.Т. не може да заема публична длъжност, независимо от решенията на ОИК  и последвалото решение на АдмС Враца, с което това решение е обявено за нищожно.

          Административният съд, като се запозна с доводите на страните и доказателствата в административната преписка и след извършване на служебна проверка съобразно изискванията на разпоредбата на чл.168 ал.1 от АПК, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

          Кметът на Община Борован Д.Т. е направила  предложение с изх.№06-6/17.01.2022г. за вземане на решения, с които да не се одобряват задания за  * „К. – ***“ в землището на ***, за я. „М.о.-**“ в землището на ***, за *„Ц.д.-***“ в землището на *** и за *  „С.- ***“ в землището на ***, поради  невъзможност да  се проведе процедура по чл.124б ал.1 от ЗУТ и да се откаже издаването на  разрешение за изработване на ПУП за евентуално отчуждаване и  разрешение за строеж  „Извеждане от експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях.“ Това предложение е разгледано от съответните ресорни комисии и е внесено за разглеждане на насроченото на 28.01.2022г. заседание на ОбС Борован.  При гласуването  на предложението поотделно за всеки язовир, при присъстващи осем общински съветници, положително са гласували шест, като двама от тях са се отвели, поради което депозираните проекти за вземане на решения не са приети. За работата на ОбС Борован на тази дата е съставен  Протокол №34/28.01.2022г., който е изпратен на Областен управител с писмо изх.№9/03.02.2022г. и е получен от него на 04.02.2022г., видно от известието за доставяне на куриерска служба.

            Със Заповед №ПО-07-5/08.02.2022г. Областният управител е върнал за ново обсъждане цитираните по-горе решения на ОбС Борован, като незаконосъобразни, с мотивите, че същите са взети по предложение на кмета на Община Борован въз основа на заявления от ДП “Управление и стопанисване на язовири“, постъпили на 13.01.2022г., когато правомощията на кмета са били прекратени предсрочно с решение на ОИК Борован №146-МИ/09.01.2022г. Заповедта е получена при ответника на 10.02.2022г. с вх.№22 от същата дата, видно от щемпела върху нея. В срока по чл.45 ал.7 от ЗМСМА ОбС Борован е провел заседание, на което е подложил на гласуване  проекти за решения, с които да отмени  оспорените от Областния управител решения №287,№288,№289 и №290 от Протокол №34/28.01.2022г. Същите не са приети поради липса на  кворум за провеждане на гласуването, тъй като от присъстващите седем общински съветници един си е направил отвод и не е участвал. За проведеното заседание е съставен протокол №35/23.02.2022г., който е изпратен на Областния управител с писмо изх.№25/24.02.2022г., получено от него на същата дата.

           При така установената фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи:

           Оспорването  е направено срещу подлежащи на съдебно оспорване  актове, от надлежна страна, по силата на чл.45  ал.8 от ЗМСМА,  в законоустановения 7-дневен срок за обжалване. Видно от представената разписка , протоколът от повторно проведеното заседание е получен на 24.02.2022г., а   заповедта на  Областния управител е депозирана в АдмС Враца на  02.03.2022г. с вх.№670. При така установеното оспорването се явява допустимо, насочено е против първоначално взетите решения, при непроизнасяне на  ОбС при повторното разглеждане. Разгледано по същество, е основателно по следните съображения:

            С оглед разпоредбата на чл.168 от АПК съдът е длъжен да  извърши проверка на оспорените административни актове на всички основания, визирани в чл.146 от АПК, вкл. да се произнесе относно нищожността му, дори да няма наведени доводи за това.

           Съдът намира, че посоченото основание за незаконосъобразност на оспорените решения,  не е налице. Не се спори, а и от деловодната програма на АдмС Враца е видно, че с решение №91/04.03.2022г., постановено по адм.д. №13/2022г. по описа на съда, решение №146-МИ/09.01.2022г. на ОИК Борован, с което предсрочно са прекратени пълномощията на Д.Т. като кмет на Община Борован,  е обявено за нищожно, което означава, че то  изобщо не е пораждало  правни последици. Няма доказателства, нито се поддържат твърдения, че  към датата на внасяне на предложенията от кмета на общината, друго лице е изпълнявало тези функции.

            Съдът намира обаче, че оспорените решения са нищожни като постановени от некомпетентен орган. ОбС  в качеството му на орган на местно самоуправление,  по силата на чл.21 ал.1 т.8 може да се произнася по въпросите за управлението, ползването и разпореждането с общински имоти. Той обаче е колективен орган, който  работи и  взема решенията си, спазвайки определени правила. Съгласно чл.27 ал.2  от ЗМСМА заседанията на Общинския съвет са законни, ако присъстват повече от половината от общия брой на съветниците, като законът приема, че повече от половината от общия брой на съветниците  е налице, когато броят на присъстващите на заседанието общински съветници е по-голям от останалата част от общия брой на съветниците. Видно от представената административна преписка,  ОбС Борован е формиран от 13 общински съветници.  При откриване на заседанието са присъствали лично 12 съветници и един е бил онлайн, т.е. налице е бил необходимият кворум за провеждането му. Преди гласуване на  оспорените решения  в протокола е отбелязано, че в 15.22 часа групата общински съветници на ПП ГЕРБ е напуснала залата и  са останали 8 общински съветници,  при което също е имало кворум за  продължаване на заседанието и вземане на решения. По отношение на конкретно оспорените решения обаче, кворум  не е имало, тъй като двама от общинските съветници  са си направили отвод, т.е. в гласуването са участвали  шест общински съветници, което е по-малко от половината от всички общински съветници. При така констатираното  ОбС Борован изобщо не е могъл да взема решения, независимо дали  одобрява или не внесените проекти за такива.

         С оглед на така установеното  оспорването  на решенията , обективирано в Заповед №ПО-07-6/01.03.2022г.  на Областен управител на Област Враца  следва да се уважи, а атакуваните  решения  следва да бъдат прогласени за нищожни.

 Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд чрез Врачански административен съд  в 14-дневен срок от съобщението до страните,че е изготвено.