Във връзка с постъпило в РИОСВ – Враца уведомление за ИП, относно изграждане и експлоатиране на „Фотоволтаичен парк с мощност 2×5 MW“, землище с. Лютаджик, на територията на Природен парк „Врачански балкан“ е извършена преценка за допустимостта му спрямо режима на природения парк, определен с ЗЗТ, заповедта за обявяването му и Плана за управление. При осъществения превантивен контрол, с цел опазване на защитените територии е установено, че реализацията на предвиденото инвестиционно предложение противоречи на режима на парка, определен с Плана за управлението му, съгласно въведената с него на основание чл. 31, т. 12 от ЗЗТ, под т. 3.2.3.3 забрана за „Изграждане на фотоволтаични съоръжения, с изключение на такива върху съществуващи сгради, съоръжения и дворни места“ от допълнителни ограничения и забрани, валидни за цялата територия на Природен парк „Врачански балкан“.

В тази връзка е издадено Решение №ВР-6-П/2022 г. за прекратяване започналата процедурата по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.