Незаконно складираните в началото на 2020 г. 50 тона бракувани тонер касети са вероятно малка част от наследството от боклуци, които министърът на околната среда и водите ще остави в България след края на мандата си.

Бракуваният италиански боклук се оказва по-силен от всяка институция и дори по-силен от държавата.

И докато при показни акции бяха притискани неудобни на властта хора,  удобните продължаваха доходоносния си бизнес с боклуци без никой да им пречи.

Проблем обаче се оказа стъпването им на територията на Враца, заради добрата работата на журналистите и своевременната реакцията на обществеността.

Оказва се, че в България това не е достатъчно, за да бъде решен екологичен проблем.

И вече повече от година 50 тона бракувани тонер касети, пробутани от фирма близка на Ковачки на друга фирма, която няма лиценз, се намират на нелицензирана площадка близо до центъра на областния град. 

Вече повече от година институциите имитират дейност, а глобите са основно за фирмата бушон – “Рецикла”.

Едни фирми си прехвърлят боклуци, а МОСВ си трае

На 04.01.2020 г. и 06.01.2020 г. от РИОСВ Враца са извършени проверки на складова площ, находяща се в гр. Враца, собственост на фирма „Присма 1“ ЕООД, от които се констатира наличие на около 50 т негодни за употреба тонер касети, които са складирани от началото на м. декември 2019 г. За проверяваната складова площ няма издавани разрешителни или регистрационни документи за извършване на дейности с отпадъци.

Фирма „Присма 1“ ЕООД е отдала под наем въпросната складова площ на  фирма „Рецикла“ ЕООД.

Съгласно представени документи за трансграничен превоз по Регламент (ЕО) 1013/2006 изпращач на отпадъка е италианска фирма „ONLINE SERVICE”, а получател е фирма „Еко Ре“ ЕООД.

Съгласно представен договор получател на отпадъка е фирма „Рецикла“ ЕООД, което е недопустимо, съгласно Регламент (ЕО) 1013/2006, защото е регистрирана единствено като търговец и брокер на отпадъци и не притежава документ по чл. 35 от Закон за управление на отпадъците.

Фирмата получател на отпадъците – „ЕКО РЕ“ ЕООД има разрешение за извършване на дейности с отпадъци, издадено от РИОСВ-Враца.

Пред “Зов нюз” обаче, собственикът на фирмата излъга обществеността, че няма нищо общо с внесените италиански боклуци.

На 17.01.2020 г. от РИОСВ-Враца е извършена проверка на фирма „ЕКО РЕ“ ЕООД, на площадка на дружеството на територията на гр. Мизия и е съставен акт за установяване на административно нарушение и е издадено наказателно постановление за предаването на отпадъците на лица, които не притежават разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците. Наложена е санкция в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева.

На 07.02.2020 г. е направено предписание на фирма „Рецикла“ ЕООД да проведе изпитване на отпадъка с цел установяване наличието или липсата на опасни свойства.

Забележете, не на независим експерт, а на фирма “Рецикла”.

Пред медиите все още не е показан документ, който да убеди обществеността, че тоновете тонер касети са безопасни за здравето на населението. 

Питаме министър Димитров, коя е последната версия за изнасянето на италианския боклук от града и кога реално ще се случи това?

Питаме го също, ако е вярна пуснатата преди няколко месеца в пространството информация, че от италианска фирма „ONLINE SERVICE” търсят подходящо място в България, за да преместят боклук, който вече не е техен, какви обвързаности и с кого от българска страна  имат  „ONLINE SERVICE”?

Фирма “Еко Ре” ООД нашумя преди няколко години с тонове опасен боклук, складиран нелегално в закрития завод за хартия в Мизия, които пък са били изпратени там от ТЕЦ “Република”.
Когато стана известен случаят със складираните в Мизия отпадъци, от РИОСВ във Враца потулиха случая и отказаха да съобщят публично резултатите от извършената проверка за складираните там, наред с другите отпадъци и опасни химикали, като хлороформ и сярна киселина в банки.
В корозирали банки пък имаше оцетен анхидрид, който е прекурсор за хероин. След като за случая се зашумя, тоновете опасни химикали тихомълком и поетапно бяха транспортирани в неизвестна посока извън Мизия. Всичко това бе извършено за сметка на държавния бюджет, твърдят източници на медията.

Кои са “Рецикла”

Фирмата е със 100 лв. капитал и е регистрирана на 27 октомври 2016 г. с адрес София,  р-н Витоша, ж.к. “Бъкстон”, бл. 21, вх. Ж, ет. 5, ап. 114.

На този адрес обаче има регистрирани още 38 фирми, което на практика прави невъзможна кореспонденцията между институциите и фирмата.

Дейността на Рецикла ЕООД е “търговска и брокерска дейност с отпадъци; съхранение и третиране на отпадъци, както и всяка друга дейност, незабранена със закон (за тези, изискващи лиценз или разрешително – след изваждането му)”.

Консултантът Кралев и упълномощеният Трингов са съдружници в друга фирма- “Промаш трейд” с дейност – производство на хидро и топлоизолации, както и производство и търговия с минерални деривати.

Трингов е партньор и управител в “Просервиз-НТ” ООД, с която от 2007 до 2014 г. участва в обществени поръчки на Министерството на околната среда и водите и др. на стойност 3 854 280,60 лв.