Министерският съвет прие Постановление от 01.01.2020 г. да бъде закрит Дома за медико-социални грижи за деца /ДМСГД/ – Видин и на негово място да бъде открит Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания.

Функционалната необходимост от съществуването на ДМСГД – Видин отпада поради факта, че провежданата активната политика за деинституционализация доведе до прогресивно намаляване на броя на децата, отглеждани в дома. При стартиране на процеса по деинституционализация през 2009 г. в ДМСГД-Видин са отглеждани 71 деца, а към средата на 2019 г. е останало само 1 дете, за което през м. юли е осигурена семейна среда и също е изведено от дома.

Към 31.07.2019 г. в ДМСГД – Видин няма настанени деца и няма да бъдат настанявани, защото съгласно приетия през 2019 г. Закон за социалните услуги всички ДМСГД трябва да бъдат закрити най-късно до 31.12.2020 г.

Анализът на дейностите, осъществявани в ДМСГД-Видин и резултатите от изпълнените проекти в рамките на процеса на деинституционализация в национален мащаб показва, че за осигуряване на необходимата подкрепа за семействата и грижи за децата, в т.ч. за децата с увреждания, е необходимо да бъдат осигурени допълнителни здравни услуги, съпътстващи социалната система, с които да се подкрепят семействата при отглеждането на децата с увреждания и хронични заболявания. По тази причина ще бъде създаден Център за комплексно обслужване за деца с увреждания и хронични заболявания в област Видин, чрез който да се осигури необходимата подкрепа за 471 деца до 16 годишна възраст, които са с над 50% вид и степен на увреждане. Част от тези деца до момента са получавали ежедневна рехабилитация и физиотерапия, логопедични и психологични услуги в ДМСГД-Видин.

С разкриването на Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания в гр. Видин ще създадат условия за предоставяне на комплексни здравни услуги за децата с увреждания и техните семейства.

За децата, които се нуждаят от грижа извън семейството, такава ще бъде осигурявана посредством алтернативни социални услуги за деца.

Снимката е илюстративна