На предстоящото заседание на Общински съвет-Враца ще бъде гласувано разрешение за изработване подробен устройствен план за отчуждаване на частни земеделски имоти в местност „Дърводелци“, землище на град Враца и промяна на предназначението им за разширение на новия гробищен парк на град Враца.

Постъпилото заявление е от Нина Калеева – директор дирекция „Строителство и инфраструктура” при Община Враца, във връзка с ограничения свободен капацитет за погребвания в двата гробищни паркове и възможността за разширението им с включване на нови съпътстващи дейности.

След извършени проучвания, включително и за други терени, е установено, че най-оптималният вариант за по-дългосрочно и етапно разширение на съществуващия нов гробищен парк е изготвянето на проект за промяна предназначението на частни земеделски земи – ниви, които се намират северозападно от гробищния парк и „Ботева алея“ и граничещи със съществуващия околовръстен път на гр. Враца.

Става дума за 15 имота.

Терените отговарят на изискванията на чл. 6, ал. 1 от Наредба № 2/21.04.2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове. Възможно е отчуждаването и реализирането на плана да се извърши на отделни етапи в дългосрочен план.

Заседанието на ОбС-Враца е насрочено за 27-ми април, вторник.

генерал агрохимикали