Областно пътно управление-Враца пусна обществена поръчка за “Изработване на технически проекти за основен ремонт на обекти по 4 (четири) обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Път I-1 от км 0+000 до км 14+996 (Обход Враца), Обособена позиция № 2 – „Път II-11 от км 78+820 до км 154+100“, в работни участъци: от км 100+794 до км 103+200, от км 105+800 до км 110+880, от км 117+329 до км 133+281 и от км 140+159 до км 154+100, Обособена позиция № 3 – „Път II-15 от км 0+000 до км 77+872“ Враца – Борован – Мизия – п.к. Сараево – Оряхово, Обособена позиция № 4 – „Път III-1602 от км 0+000 до км 6+615“ ((Ребърково-Зверино) Люти брод-Челопек-Враца)”.

Целта на обществената поръчка е да бъдат определени изпълнители и да се сключат договори с тях за изработване на Технически проекти за извършване на основен ремонт на пътните участъци, част от републиканската пътна мрежа, с цел привеждането им в нормативно – експлоатационна пригодност.  Целта на Техническите проекти за всяка една обособена позиция е: Изработените проектни решения да осигуряват съответствието с изискванията към строежите по реда на чл. 169 от ЗУТ и Проектната документация да осигурява всички необходими, съобразно спецификата на обекта части и да бъде изработена в обем и съдържание, достатъчни за изпълнение на строителството, с конкретни проектни решения, видове и количества СМР и т.н.

Обществената поръчка е публикувана на 31 октомври 2022г., срокът за подаване на документи е 12 декември 2022г.

Снимката е илюстративна.