Множество нередности са констатирани след проверка,

възложена от Върховна административна прокуратура (ВАП) на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП).

Тя касае знаците, маркировката и пътните принадлежности на автомагистралите, скоростните и републиканските пътища от първи клас в цялата страна с оглед изпълнение на всички изисквания за непрекъснато, безопасно и удобно движение.

Преписката във ВАП бе образувана след тежкия пътен инцидент на АМ „Струма“, при който загинаха граждани на Република Северна Македония.

По време на проверката на автомагистралите, скоростните и републикански пътища в страната от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) и ДАБДП са констатирани незадоволителни нива на пътна безопасност.

От доклада на ДАБДП, става ясно, че

по всички автомагистрали се наблюдават редица пропуски и несъответствия в управлението на пътната инфраструктура.

Акцентите, в това число и за дейностите по поддържане и основен ремонт, са фокусирани върху пътната настилка и нейните експлоатационни качества.

По първокласните пътища в страната е констатирано, че организацията на движение е в изключително лошо състояние, както по отношение на експлоатационното състояние на средствата за сигнализиране, така и по отношение на съответствието им с приложимите нормативни документи и стандарти.

Изключително малък брой от пътните знаци и пътната маркировка са поставени съгласно закона,

което обуславя необходимост от спешни действия за привеждане на организацията на движение на нужното ниво, посочват от ДАБДП.

Според данните от проверката по първокласните пътища на Република България съществува огромна разнородност на ограничителни системи за пътища, лоша практика на монтиране на несъвместими елементи на ограничителни системи за пътища (ОСП), както и случаи на неспазване на изискванията на производителя по отношение на монтажа.

Налице е и несвоевременна подмяна на несъответстващи и повредени ОСП от страна на администрацията, управляваща пътя, както и лоша практика на неправилно поставени такива.

Заключението на ДАБДП за пътните банкети и крайпътно пространство е, че те не са в добро експлоатационно състояние – има обрасли банкети и наличие на значителна растителност в крайпътното пространство.

Наред с горното е установено като

системна практика за отвеждането на повърхностните води да се изграждат окопи със сечение, което отново представлява опасност в крайпътното пространство, а в същото време тези съоръжения не са обезопасени с ОСП.

Посочена е необходимост от спешни действия за привеждане на организацията на движение по пътищата на нужното ниво.

По отношение на пътната настилка от ДАБДП обръщат внимание, че износващият пласт на пътната настилка осигурява едно от най-важните условия за безопасно придвижване – сцеплението. Това е показател, който в процеса на експлоатация се влошава.

На база на направения анализ от ДАБДП заключават, че е

задължително цялостно подобряване на организацията и управлението на дейностите, свързани с инвестиционния процес и с последващото поддържане на пътната инфраструктура.

Освен описаните в докладите на контролните органи констатации и разкрити многобройни случаи на неспазване на приложимите правила, до ВАП не е изпратена информация относно свързаните с тях решения на компетентния орган – конкретни мерки и действия, насочени към санкциониране на виновните лица и отстраняване на закононарушенията и последиците от тях.

По тази причина ВАП сезира министъра на регионалното развитие и благоустройството, с оглед предприемане на всички законоустановени действия.