Областният управител Георги Митов откри заседание на екипа за разработване на Стратегия за развитие на образованието в област Враца (2023 – 2027).

Срещата се проведе в Областна администрация – Враца, като в нея участие взеха определените със заповед на областния управител заинтересовани страни. Губернаторът поздрави присъстващите за свършената до момента работа и за амбицията да бъде създадена ефективна и работеща стратегия.

Лорета Колева, началник на РУО – Враца представи разработения анализ на състоянието на системата на предучилищното и училищното образование, като акцентира върху силните страни и областите на подобрение, които да бъдат базата за формиране на последващите политики.

В проведената дискусия активно се включиха Председателят на УС на ДНТ Евелина Васкова, Мария Панайотова – Административен секретар на ТПП – Враца, Мария Търнавска, Директор на РДСП – Враца, Галина Статкова, Директор на регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, както и представители на общините от областта. Основните акценти в разговорите бяха формулировки за визия, приоритетни области на въздействие и оперативни цели, които да залегнат в стратегическия документ.

В хода на работната среща бяха очертани и следващите стъпки, свързани с работата по Стратегията. Предстои заинтересованите институции и организации да разработят предложения за мерки и дейности в изпълнение на оперативните цели по приоритетни области.

Очаква се Стратегията за развитие на образованието в област Враца (2023-2027) да бъде приета и утвърдена от Областния съвет за развитие през до края на 2022 г.