Общинските съветници във Враца ще гласуват изменение в Наредба за превоз на пътници и условия за пътувне с превозни средства, собственост на “Тролейбусен транспорт – Враца”ЕООД на територията на община Враца. Промяната е свързана с размера на ръчния багаж на пътниците. Проектът за решение е внесен от общинските съветници от СДС Ирина Иванова и Румен Петков. Ито какво се казва в предложението:

С Решение № 278/30.10.2012 г. на ОбС – Враца е приета Наредба за превоз на пътници и условия за пътуване с превозни средства, собственост на „Тролейбусен транспорт – Враца“ ЕООД на територията на община Враца, която впоследствие е изм. и доп. с Решение № 501 по Протокол № 36/27.06.2017 г. на Общински съвет – Враца,  изм. и доп. с Решение № 639 по Протокол № 43/28.11.2017 г. на Общински съвет – Враца. 

Със същата Наредба е създаден регламент, касаещ изискванията, които се поставят към пътниците и превозвача „Тролейбусен транспорт – Враца“ ЕООД  на територията на община Враца, включително и за пренос на ръчен багаж. 

Съгласно чл. 8 от Наредбата пътник с редовен превозен документ има право да превозва безплатно ръчен багаж с размери на чантата в сантиметри до 60/40/40.  

След множество сигнали от граждани се установи, че  тази разпоредба  в настоящият момент е се тълкува противоречиво от гражданите и проверяващите поради използването на пазарски чанти, монтирани към съоръжение за носене с колеца и дръжка, каквито не са съществували на пазара когато е приета Наредбата и създаден този регламент през 2012 г. И макар и текста изрично да посочва, че се измерва само чантата, то поради обстоятелството, че контрольорите измерват и съоръжението, на което е поставена за улеснение на носенето чрез возене на колелца, е необходимо създаденият регламент да бъде пояснен с промяна в Наредбата.

В тази връзка предлагаме изменение в чл. 8, ал.1 от Наредба за превоз на пътници и условия за пътуване с превозни средства, собственост на „Тролейбусен транспорт – Враца“ ЕООД на територията на община Враца с приложения Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за превоз на пътници и условия за пътуване с превозни средства, собственост на „Тролейбусен транспорт – Враца“ ЕООД на територията на община Враца.

За прилагане на изменението на Наредбата не са необходими допълнителни финансови и други средства в бюджета на Община Враца. 

С оглед изискването на чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове следва да посоча, че проектът в съответствие с Европейската харта за местно самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с тази материя и не противоречат на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство.