Новият устройствен план  на община Лом бе одобрен от Общинския съвет по предложение на кмета д-р Георги Гаврилов. Планът влиза в сила след предстоящото му обнародване в „Държавен вестник“.

Предмет на новия устройствен план е

общата структура на територията – жилищни и производствено-складови територии, зони за озеленяване, територии за спорт и развлечения, територии за обществено обслужване, обекти на културно-историческото наследство, територии за курортно-туристическо и вилно строителство, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, земеделски и горски територии, зони за природозащита, нарушени територии за възстановяване, територии със специално, с друго или със смесено предназначение.

Общият устройствен план определя и кои територии са публична държавна собственост и публична общинска собственост, както и режима на тяхното устройство.

Определят се и устройствени зони за всяка от териториите – зона за жилищно застрояване, зона за промишлено застрояване, зона за озеленяване.  Важно изискване в плана е устройството на достъпна за цялото население среда, включително за хората с увреждания.

Общият устройствен план включва и изискванията към естетико-композиционното изграждане на територията.

Досега действащият план беше от 1991 г. и не отразяваше настъпилите през годините промени в устройството на територията на община Лом. Новият ОУП ще позволи да се урбанизират кварталите “Садовете”, “Горни и Долни Бахчи”, както и други територии в общината.

Новият общ устройствен план е изготвен от ДЗЗД „Консорсциум Урбан Груп“ – София, след обществени обсъждания и съгласувания с всички заинетересовани институции. Лом е една от 76-те общини, които получиха целево финансиране от държавния бюджет за изработването на новия ОУП.