Общинският съвет във Враца ще решава за преобразуването чрез вливане на Детска градина „Звездица”, засегната от намаляването на броя на децата в последните години.

Предложението е на зам.-кмета Петя Долапчиева и включва преобразуване чрез вливане на ДГ “Звездица“ – Враца във филиал „Звездица“ на ДГ “Звънче“ – Враца и преобразуване чрез вливане на филиала на ДГ“Звездица“ в с.Бели извор във филиал на ДГ “Вълшебница“ – Враца.

В мотивите на докладната е приложен списъчен състав на децата за последните 6 години, от който става ясно, че ежегодно приемът на деца в ДГ“ Звездица“– Враца намалява.

От началото на учебната година в основната сграда на детската градина се обучават и възпитават 65 деца, което води до финансова нестабилност и влошава качеството на образователната услуга.

На територията на община Враца няма друга детска градина, в която списъчният състав е под 100 деца. Не е оправдано да се заплаща заплата на директор с такъв малък обем и плътност на работния ден. От 13.10.2020 г. детската градина е с временно изпълняващ длъжността директор, поради пенсиониране на бившия. Преобразуването не налага съкращаване на нито една педагогическа, медицинска или непедагогическа длъжност.

Филиалът в с.Бели извор от години е изоставен без текущи ремонти,  поддръжка на материално техническата база и достатъчно материали за индивидуална работа на децата. Присъединяването му към детска градина в гр.Враца с по-стабилен бюджет и численост на екипа ще доведе до финансова стабилност и устойчивост за оздравяване на системата и повишаване качеството в осигуряването на услугата в населеното място.

Екипите от специалисти и в двете сгради на детската градина ще могат да предоставят по-качествена обща и допълнителна подкрепа на децата, както и да осигурят по-качествени образователни услуги, като част от по-големи екипи за педагогическо взаимодействие и обмен на добри педагогически практики.

Снимката е илюстративна.