Премахват се изискванията за наличие на минимален брой лекари, минимален брой лекари със специалност и минимален брой професионалисти по здравни грижи в медицинските стандарти. Това става ясно от проекта на наредба за изменение на Наредба № 49 от 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи.

През преходните и заключителни разпоредби на проекта се премахват изискванията за брой персонал, като в стандартите е записано, че общият брой на лекарите, в това число на лекарите специалисти, трябва да съответства на обема и сложността на осъществяваната дейност, а броят специалисти по здравни грижи трябва да осигурява оптимално дейностите по здравни грижи, като гарантира тяхното качество.

„Целта на предложените промени е да се премахнат чисто количествените изисквания към брой на персонала, работещ по отделните медицински специалности/дейности в лечебните заведения за болнична помощ, установен в зависимост от нивото на компетентност. Друга цел на промяната е да се премахнат изискванията към конкретни нива на компетентност по отношение на структурите, които се изискват, за да осигурят оптимално дейностите в обхвата на съответната специалност/дейност. Очакваните резултати от предложените промени в медицинските стандарти, са свързани с освобождаване на висококвалифициран човешки ресурс, който би могъл да осъществява други медицински дейности в структури, където има потребност от него“, пише в мотивите към проекта.

Така ръководителите на лечебните заведения и на съответните структурни звена към тях ще да могат да прилагат по-гъвкава политика на управление на човешките ресурси, смятат от МЗ. „Друг очакван ефект в тази насока на промяна в изискванията към броя на човешките ресурси, е

намаляване на разходите за персонал“,

се казва още в мотивите.

Според здравния министър се очаква промяната да доведе до по-ефективно управление на наличните човешки ресурси. Числената промяна по отношение на персонала ще индуцира по-голяма отговорност за ръководния персонал, който пък трябва да определи и да регламентира във вътрешните документи на лечебното заведение много по-ясно и конкретно задълженията на всеки специалист, така че да се гарантира изпълнението на качеството на дейността, посочва той.

В проекта на наредба обаче остават изискванията към допълнителната квалификация на лекарите, както и към обема на осъществяваната дейност в зависимост от нивата на компетентност в болничната помощ. „Тези изисквания, в съчетание с изискванията към наличната медицинска апаратура и оборудване, са достатъчни, за да осигурят качествено медицинско обслужване на пациентите“, пише министърът в мотивите си.

По думите му в насока на улеснение в работата е и премахването на изискванията за определено ниво на компетентност на другите свързани с дейността структури, които са необходими, за да може дейността по съответната специалност да се осъществява оптимално. „Единственото изискване, което се поставя в замяна на изискването към нивата на тези други структури, е те

да осигуряват необходимия обем и обхват на диагностични и други медицински дейности,

така че да се гарантира пълноценното и навременно осъществяване на дейността по съответната специалност“, пише той.

По думите му косвените следствия от горните промени са свързани от една страна с промени в изискванията на НЗОК във връзка с изпълнението на договорите с лечебните заведения, а друга страна този „значително по-облекчен режим на работа на лечебните заведения за болнична помощ, съчетан с по-големи правомощия на техните ръководства да определят изискванията към работата на отделните структури и специалисти в тях, е свързан с необходимост от засилен контрол на съответните компетентни органи, за да се гарантира постигането на достатъчно високо ниво на качество на медицинската дейност и да се гарантират правата на пациентите“.

Министърът е категоричен, че промените не само няма да доведат до повишаване на финансовите разходи, но и финансовата тежест за болниците дори ще се намали заради отпадането на изискванията за назначаване на определен брой квалифициран медицински персонал, както и необходимостта да се поддържат диагностични и други структури от определено ниво на компетентност, за да се осигурява дейността по съответната специалност. Намалява се и административната тежест за болниците, тъй като те ще регистрират своите структури от съответното ниво на компетентност при значително по-облекчени условия, твърди се още в мотивите.

С всички изменения можете да се запознаете тук.