Ппроект на Наредба за реда на паркиране на пътни превозни средства на територията на община Враца ще гласуват на първо четене общинските съветници във Враца.

От докладната относно новата наредба става ясно, че:

Към настоящия момент подзаконовата нормативна уредба, свързана с изискванията, ограниченията, забраните при движението и паркирането на превозните средства в гр. Враца е дадена в Наредбата за организация на движението при кратковременно платено паркиране – „Синя  зона” – гр. Враца (приета с решение № 125/ 29.05.2008 г.), променяна през времето многократно. 

генерал агрохимикали

Основната причина, която налага приемането на нова наредба, е текстовете  да бъдат актуализирани и прецизирани, като същите да са съобразени с промените на Закона за движение по пътищата (ЗДвП), както и на други нормативни актове, регламентиращи обществените отношения, предмет на подзаконовия нормативен акт. В направеното предложение са извършени редакционни промени, предложени са нови моменти, касаещи престоя и паркирането на местата за платено паркиране в гр. Враца, редът и начина на заплащане при ползването им, както и нови режими на платено паркиране.

Предлаганите промени включват разширяване начините на заплащане при ползване местата за паркиране в обособените платени зони, с което се дава възможност на жителите и гостите на града, освен по досегашния ред да извършват плащане и чрез мобилно приложение, както и чрез поставени устройства-паркомати. Плащането през мобилното приложение е безкасово, чрез регистрация на банкова карта. Като подобен метод на заплащане е въведен в други общини и към момента показва своята ефективност и безпроблемна работа.

 Въвеждат се също и нови зони със съответните режими за паркиране, с което ще се осигурят по-голям брой паркоместа, предназначени за хората с увреждания, като нормативно се рагламентира и реда за определяне на правоимащите лица с постоянен/настоящ адрес на територията на община Враца при издаване на карти за преференциално паркиране на ППС в зоните за почасово платено паркиране. Препотвърждава се и предвидената възможност за безплатно паркиране на електрически автомобили, както и преференциалното паркиране по местодомуване в зоните за платено паркиране. 

Създава се и адекватен  механизъм, чрез който да се постигне правна регулация на реда и условията за ползване на място-общинска собственост за паркиране на ППС, след провеждането на тръжна процедура, чрез обособяване платени индивидуални паркоместа за ППС, определени в проект/схеми, одобрени от главния архитект на общината, целящ удовлетворяване на нововъзникналите потребности на гражданите. Предвижда се платените паркоместа за ППС да са в размер до 30 % от общия брой паркоместа, предвидени в одобрената проект/схема. Същите ще се маркират и обозначават с устройства против паркиране за сметка на наемателите и ще се контролират от служители на ОП “Паркинги и гаражи“-Враца.

Целта е осигуряване на оптимален режим за движение и паркиране на пътните превозни средства, ефективен контрол върху движението и паркирането, както и разширяване възможността за ползване на услугата за платено паркиране. На следващо място се цели нормите в подзаконовия нормативен акт да са по-ясни и по-лесно приложими. Предложеният нормативен акт е съобразен със Закона за движение по пътищата и с въведените в българското законодателство актове на правото на Европейския съюз.