Във връзка с публикации в медия „Зов нюз“ –  „Метизи“ – Роман трябва да извози 16 тона химикали с изтекъл срок на годност“ и „Протести и палатков лагер заради уволнението на Георги Караиванов“, РИОСВ-Враца прави следното уточнение уточнение:

Относно правилното съхранение и употребата на опасни химични вещества до 16.06.2020 г. отговорен е бил експертът по „Опасни химични вещества“ Георги Караиванов. Същият е извършвал проверки на „Метизи“ АД, гр. Роман, през 2016 г. и 2018 г. и не е констатирал нарушения по съхранението на химикалите, за което свидетелстват съставените констативни протоколи, собственоръчно подписани от Караиванов. 

Експертът ежегодно получава справки за количествата и вида на съхраняваните опасни химични вещества, но до момента не е уведомявал ръководството за наличие на проблем. Това говори за неглижиране на служебните задължения от негова страна, а не от страна на другите експерти. 

На 04.03.2020 г. от фирма „Метизи“ са подадени документи за класифициране на химикалите като отпадъци, за което Караиванов е уведомен. След като са класифицирани като такива, те вече не са от компетенциите на експерта по химикали. За тяхното правилно и безопасно обезвреждане са отговорни експертите от направление „Управление на отпадъците и опазване на почвите“. В тази връзка на фирмата са дадени предписания с конкретен срок за предприемане на действия за екологосъобразно извозване и обезвреждане на отпадъците.

Георги Караиванов никога не е спиран да извършва проверки. Всеки експерт сам изготвя годишния си план за контролна дейност в своето направление и определя кои обекти ще проверява.

От годишните отчети, които са публично достъпни на сайта на инспекцията, е видно, че изготвените от Караиванов годишни отчети за направление „Опасни химични вещества“, заложените проверки са изпълнени на 100%.

Това показва, че той е извършил всички проверки, които е залагал през годините и не е възпрепятстван по никакъв начин.

Относно твърденията, че на сайта на РИОСВ-Враца не се публикува справка за състоянието на въздуха, уведомяваме, че такава се публикува ежедневно през работно време в директория „Въздух“, подраздел „Ежедневен бюлетин за състоянието на атмосферния въздух“ (данните за събота и неделя се публикуват в понеделник), както и ежемесечно се публикуват данни за измерените концентрации на ФПЧ10 в пункт за мониторинг на територията на РИОСВ-Враца през предходния месец в директория „Мониторинг на околната среда“, подраздел „Въздух“.

Георги Караиванов е с прекратени служебни правоотношения от 16.06.2020г., когато в 930 часа му е връчена Заповед. Той отказва да я подпише и получи, което е удостоверено с подписите на трима свидетели. На същия ден следобед от Караиванов е представен болничен лист.  Не е освободен от длъжност по време на болничен.