Министърът на МРРБ арх. Иван Шишков отговори на въпрос на народния представител д-р Мартин Харизанов,

относно ремонт на компрометирана отсечка от републикански път II-11, преминаващ през територията на Оряхово.

От отговора на Шишков става ясно, че близо година тръжната комисия разглежда офертите за изпълнител на техническия проект за основен ремонт.

Пътят е в много лошо състояние и е застрашаващ живота и здравето на водачите на преминаващите по него транспортни средства.

От отговора на министър Шишков става ясно, че АПИ е включила в строителната си програма основния ремонт на над 37 км от републиканския път на територията на област Враца, включително и участъка между Мизия и Оряхово.

На 31 октомври 2022 г. Областно пътно управление – Враца е обявило обществена поръчка за избор на изпълнител за изработване на технически проект за основния ремонт.

Постъпили са 14 оферти, като работата по разглеждане и оценка на офертите от тръжната комисия продължава…

От отговора на Шишков става ясно, че близо година тръжната комисия разглежда офертите за изпълнител на техническия проект за основен ремонт.

Министърът не се ангажира със срок, като обяснява, че ” изготвянето на технически проект е първата и задължителна стъпка за предприемането на качествени ремонтни дейности.”

В него ще се определят конкретните ремонтно-възстановителни дейности и срокът им на изпълнение.

При готов проект ще се проведат открити процедури по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнители на строителство и строителния надзор.

След издаване на Разрешението за строеж ще може да започне изпълнението на основен ремонт II-11 в област Враца.

До започване на основния ремонт по републиканския път АПИ предвижда да се извършат текущи дейности за осигуряване на безопасни условия за движение.

По данни на Агенцията през май тази година предстои да се възложат частични ремонти по асфалтовата настилка.