Повече животни в дивата природа отчита през пролетната таксация Северозападно държавно предприятие -Враца.

Пролетната таксация е едно от най-важните ловностопански мероприятия, тъй като при нея се установява
пролетния запас на всички видове дивеч. На база на запаса се прави план за ползване на дивеча през следващия ловен сезон.

На територията на предприятието, прирастът на благородния елен е 164 броя, при запас от над 3 500. С 81 повече от предходната 2022г са елените лопатар, чиито запас е близо 790, а сърните са се увеличили с  392 индивида, при запас от над 24 хиляди животни. Най-много увеличение на запасите има при заека, чиято численост е скочила с близо 2 630 броя.

Числеността на дивата свиня в предприятието надвишава миналогодишния запас с повече от 960 екземпляра, като при таксацията са отчетени над 6 300 животни. Тибетският як се е увеличил с едно животно, а мечките – със 7 броя. Не така обаче стои въпросът с муфлона, при който таксацията показва минимално намаление от 15 броя при отчетен запас от 420.

Що се отнася до дребния дивеч, фазаните бележат ръст от близо 2 000 птици, за сметка на яребиците, при които запасът намалява с над 4 200 броя. Тракийският кеклик е намалял с 27 броя, за разлика от планинския, който се увеличава с 8 броя при запас от 1005 птици.

При хищниците пролетната таксация в предприятието отчита по-малко вълци с 28 животни, но показва увеличение на чакалите с над 1 200 екземпляра.

Таксацията показва още запаси на лисица от 7 413 броя – със 125 в повече от 2022г. С 3 % е намалял запасът на белката (с над 100 бр,), дивата котка с 25 броя и черния пор с 14 животни.