В предприятията да се разреши изграждането на площадки за игра за децата на работещите.

Това предвиждат промени в Наредбата за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра. Промените са разработени от Министерство на регионалното развитие и благоустройството заедно с Министерство на вътрешните работи и Държавната агенция за закрила на детето.

Въвежда се и изискване за компенсаторно озеленяване. Така, ако при изграждането на нови или при основно обновяване на съществуващи площадки за игра се налага премахване на дървесни видове, собственикът трябва да осигури озеленяване с подходящи растения за сметка на премахнатите.

С промените се предвижда още да бъдат заложени само принципните изисквания на европейските стандарти за планиране и проектиране на площадките за игра, както и към разполагането и монтажа на съоръженията в тях. По този начин разписаните изисквания в наредбата ще станат по-устойчиви във времето, без да се влияят от регулярните промени в европейските стандарти. Детайлните конструктивни и технически изисквания към съоръженията за игра – например към отвори, въжета, вериги, височини на стъпала и други, трябва да се спазват основно от производителите. Практиката през годините показва, че определянето на детайлните изисквания в наредбата води до объркване на проектанти, стопани на площадки за игра и на контролните органи, поради непрекъснатите промени в стандартите. Включването на тези изисквания в наредбата създава проблеми при осъществяване на контрола на площадките за игра и размива отговорността между производители на съоръжения и собственици на площадки, пише в мотивите към наредбата.