6 са отворените ценови оферти на кандидатите в откритата процедура за избор на изпълнител за изработване на прединвестиционно проучване за трасе по направлението Монтана – София, с тунел под Петрохан.

Отворени са ценовите предложения на следните допуснати участници:

  • ОБЕДИНЕНИЕ „ПЕТРОХАН 2019”, в което са: „ТРАНСКОНСУЛТ-22“ ООД и УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ–ЦЕНТЪР ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОЕКТИРАНЕ ЕООД – 275 000 лв. без ДДС;
  • „ПЪТПРОЕКТ – 2000” ООД – 365 000 лв. без ДДС;
  • ДЗЗД „Петрохан Проект”, в което участват: „РУТЕКС ООД“, „МЕТРОПРОЕКТ ПРАГА“ АД и „ГЕОКОНСТРУКТ“ ООД – 288 200 лв. без ДДС;
  • „ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД – 375 000 лв. без ДДС;
  • „ВИЯ ПЛАН“ ЕООД – 240 000 лв. без ДДС;
  • „ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД – 443 820 лв. без ДДС.

Бъдещият изпълнител ще трябва да посочи минимум три варианта за развитие на ново пътно трасе с тунелно преминаване под Петрохан.

Въз основа на извършеното проучване ще бъде определен пътният габарит на направлението.

Ще бъдат проучени необходимите капиталовложения за реализацията на проекта, както и разходите за поддържане и годишна издръжка на пътя и пътните съоръжения след тяхното реализиране.

След приключване на прединвестиционното проучване следва процедура за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), въз основа на която ще бъде взето решение за одобрение на вариант за бъдещото трасе.

След влизането в сила на решението по ОВОС ще се пристъпи към изработването и на идеен проект по одобреното трасе.

Индикативната стойност на обществената поръчка е 500 000 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение 180 дни.