Договорът за управление на настоящия управител на  „Тролейбусен транспорт – Враца“ ЕООД Виктория Христова-Начева изтича на 31.01.2022г., което налага необходимостта от провеждане на публичен подбор за избор на управител на общинското дружество.

На предстоящата сесия на ОбС – Враца ще бъде гласувана процедура по провеждане на публичен подбор за избор на Управител и възлагане на управлението на „Тролейбусен транспорт – Враца” ЕООД за срок от 3 години от датата на сключване на договора за управление при следните условия:

Минимални изисквания към кандидатите са:

генерал агрохимикали
  • да са пълнолетни дееспособни физически лица, за които не важат забраните по чл.27 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на Община Враца в търговските дружества;
  • да притежава образователно-квалификационна степен „магистър”, придобита в едно от следните професионални направления: икономическо,  инжeнерно-техническо;
  • да притежава ръководен професионален опит минимум 3 години;
  • да не са лишени по съответния ред от правото да упражняват търговска дейност и материално-отчетническа длъжност.

Кандидатите трябва да отговорят едновременно на всички посочени минимални изисквания.

Етапи за провеждане на публичния подбор:

Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания. Комисията уведомява допуснатите и недопуснатите кандидати за взетото решение и за провеждане на следващия етап. До участие в публичния подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията, определени в решението на Общински съвет – Враца или същите са с невярно съдържание.

Комисията по подбора има право да извършва проверки на истинността на декларираните обстоятелства или представените документи.

Оценка на Бизнес програмите.

Допуснатите след провеждане на първия етап на подбора кандидати изготвят Бизнес програма на търговското дружество, за целия срок на договора за управление, изготвена в съответствие с Бизнес задачата и стратегията за развитие на дружеството.

До интервю се допускат кандидатите, получили оценка на Бизнес програмата си не по-ниска от мн.добър 4.50.

Интервю с кандидатите. Класират се кандидатите, получили окончателна обща оценка не по-ниска от мн.добър .

Кандидатът, получил най-висок краен резултат се класира на първо място и се одобрява с решение на Общински съвет – Враца.

Предложеният редовен и резервен състав на комисия за организиране и провеждане на подбора също ще бъдат гласувани на предстоящата сесия. 

Предложенията за редовен състав на комисията:

Председател: Христина Младенова – общински съветник

Секретар: Стефан Стаменов – общински съветник

Членове:

1. Николай Николов – общински съветник

2. Георги Генов – общински съветник 

3. Боряна Стаменова – правоспособен юрист 

4. Петя Велкова – представител на Отдел „Общинска собственост”

5. Петър Петров – представител на Дирекция „Бюджет и финанси”

Резервни членове:

1. Цветелина Дамяновска – общински съветник

2. Румен Петков – общински съветник 

3. Силвия Коларова – правоспособен юрист

4. Цветелина Монджоловска –  представител на Отдел „Общинска собственост”

5. Мариела Делчева – представител на Дирекция „Бюджет и финанси”