При извършена от експерти  на РИОСВ Враца контролна проверка на бившия торов завод „Химко“АД, в един от складовете за съхранение на химични вещества са открити 15 варела, всеки с вместимост по 290 кг, с токсичния химикал трихлоретилен.

С цел недопускане замърсяване на околната среда на настоящия собственик на завода „Инвестбанк“ АД е дадено предписание залежалите химикалите да бъдат класифицирани като опасни отпадъци, които да бъдат предадени за транспортиране и третиране на лица, които имат разрешение за обезвреждане на опасни отпадъци и притежават необходимите документи по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците, съобщават от местната екоинспекция.

Към момента опасните химични вещества се съхраняват в склад с ограничен достъп.

Техните опаковки са във видимо добро състояние и с ненарушена цялост.

Не сa установени течове и разливи на химикала по време на проверката. Обектът е с денонощна охрана и видеонаблюдение, обясняват още от РИОСВ.

Снимка: архив “Зов Нюз”