Община Враца открива процедура по провеждане на публичен подбор за избор на Управител и възлагане на управлението на „Тролейбусен транспорт – Враца” ЕООД за срок от 3 години от датата на сключване на договора за управление.

Решението бе взето по време на редовното заседание на Общински съвет – Враца с 32 „За“ и 2 „против“.

Договорът за управление на настоящия управител на „Тролейбусен транспорт – Враца“ ЕООД Виктория Христова-Начева изтича на 31.01.2022г., което налага необходимостта от провеждане на публичен подбор за избор на управител на общинското дружество.

Процедурата за избирае ще се проведе при следните условия:

генерал агрохимикали

1.1.Минимални изисквания към кандидатите:

● да са пълнолетни дееспособни физически лица, за които не важат забраните по чл.27 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на Община Враца в търговските дружества;
● да притежава образователно-квалификационна степен „магистър”, придобита в едно от следните професионални направления: икономическо, инжeнерно-техническо;
● да притежава ръководен професионален опит минимум 3 години;
● да не са лишени по съответния ред от правото да упражняват търговска дейност и материално-отчетническа длъжност.
* кандидатите трябва да отговорят едновременно на всички посочени минимални изисквания

1.2.Необходими документи:

1.2.1.Заявление за участие в подбора, адресирано до Общински съвет – Враца, с мотивация – свободен текст;
1.2.2.Автобиография – европейски формат;
1.2.3.Документи за трудов стаж и документи, доказващи професионален опит – в собственоръчно заварено четливо ксерокопие;
1.2.4.Свидетелство за съдимост, издадено не по-рано от 15 дни преди датата на подаване на документите с посочване целта за издаване;
1.2.5.Декларация за обстоятелствата по чл.27, ал.1 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на Община Враца в търговските дружества, с текст, че кандидатът е запознат с възможността комисията да извършва проверки по декларираните обстоятелства;
1.2.6.Декларация, че кандидатът не е лишен от правото да упражнява търговска дейност и материално-отчетническа длъжност, с текст, че кандидатът е запознат с възможността на комисията да извършва проверки по декларираните обстоятелства;
1.2.7.Документи за завършено висше образование и придобити допълнителни квалификации – в собственоръчно заварено четливо ксерокопие;

1.2.8.Препоръки;

1.2.9.Документ за самоличност – в собственоръчно заверено четливо ксерокопие с отметка за съгласие за предоставяне на лични данни (за справка);
1.2.10.Декларация за запознаване с условията за провеждане на публичен подбор за управител, определени в настоящето решение в Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на Община Враца в търговските дружества – свободен текст;
1.2.11.Медицинско свидетелство за работа, със заверка от Център за психично здраве – Враца.
1.3.Място и условия за подаване на документите:
1.3.1. Общинска администрация – Враца, ул. „Стефанаки Савов” 6 – Център за обслужване на граждани;
1.3.2.документите се подават лично или чрез пълномощник с нотариално-заверено изрично пълномощно в собственоръчно запечатан плик, върху който е изписано името на кандидата и дружеството, за което кандидатства;
1.3.3.документите се подават всеки работен ден от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч.;
1.3.4.Подаването на документите се завежда в специален регистър по реда на постъпването им, за което се издава удостоверение, в което се посочва името на кандидата, името на подателя, датата и часът на приемането на документите и длъжността, за която кандидатства. При явяване пред комисията всеки кандидат представя освен документ за самоличност и издаденото му удостоверение.

Срок за подаване на документите е 40-дневен, след датата на публикуване на обявата за провеждане на подбора.

Ако последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден.