Предстои общинските съветници да гласуват промяна в числения състав на персонала на ОП “Спорт и туризъм” във Враца.

“С постъпила с вх. № 5300-18/10.01.2024 г. на Община Враца, докладна от Директора на ОП „Спорт и туризъм“-Враца, е заявено желание и е обоснована необходимостта от промяна на структурата и числения състав на предприятието, целящо превенция и противодействие на текучеството на квалифицираната работна сила, неразривно свързано с повишаване на организационната ефективност и постигнати резултати на общинската структура.

Като мярка за постигане на горната цел, свързана с квалифицирано  кадрово обезпечаване на общинското предприятие,  е предложено намаление на числения състав от 75 на 52 броя, мотивирано с настъпилите разнообразни последици от увеличението на размера на минималната работна заплата в страната, една от които е изравняване на всички възнаграждения на нивото на последната, на заетите в  общинската структура и демотивиране на по-високо квалифицираните служители на предприятието за постигане на по-голям трудов принос, както и до напускане им от заеманите длъжности.

За задържане на опитните и по-висококвалифицирани кадри се налага увеличение на заплащането им в рамките на предложения бюджет на предприятието за 2024 г., което може да се реализира единствено чрез оптимизирането на длъжности, които могат да се съвместяват или технологично да се заменят.

Предвид горното и на основание чл. 24, във връзка с чл. 19, т. 12, б.”в” от Правилника за дейността на ОП „Спорт и туризъм“-Враца, предлагам на Вашето внимание промяна в структурата и намаление на числения състав на предприятието, както следва:

 I.  В дейност „Спорт“ намаление числения състав с 11 бройки, от които:

  1. 6 броя „пазачи/портиери“;
  2. 2 броя „чистач/хигиенист“;
  3. 3 броя „работник поддръжка спортни съоръжения“.

Трансформация на следната длъжност в дейност „Спорт“:

  1. От длъжност „работник поддръжка спортни съоръжения“ в длъжност „касиер“-1 бр.

II .  В дейност „Туризъм“ намаление числения състав с 12 бройки, от които:

  1. 3 броя „аниматори“;
  2. 1 брой „ водач в парк за забавления“;
  3. 1 брой „шофьор автобус”;
  4. 2 броя „пазачи“;
  5. 5 броя „администратор-хотел“.

Трансформация на следните длъжности в дейност „Туризъм“:

1.  От длъжност „аниматор” в длъжност „екскурзовод” -2 бр.;

2.  От длъжност „аниматор” в длъжност „чистач/хигиенист“ -1 бр.;

3. От длъжност „аниматор” в длъжност „работник поддръжка“ -1 бр.; 

4.  От длъжност „градинар/озеленител” в длъжност „работник поддръжка “ -1 бр.

При така направената промяна общата численост на персонала се намалява от 75 на 52 броя,  от които за дейност „Туризъм“ 27 броя и за дейност „Спорт“ 25 броя.

Във връзка с гореизложените мотиви и възникналата необходимост от преструктуриране на предприятието предлагам Проект на решение.”, се казва в докладната.