За месец юли са образувани общо 20 административни дела по жалби срещу решението на  Министерския съвет на Република България за изграждане на Обект “Модернизация на участък от главен път I-1/Е-79/ “Видин- Ботевград”.

Жалбоподателите оспорват размерите на определените им обезщетения за отчуждените имоти и/или части от тях.

По 6 от тях съдът е постановил решения и е отхвърлил жалбите на оспорващите.

По 3 от делата, касаещи земеделски имоти, находящи се в землището на с.Ивановци, обл.Видин, съдът е изменил Решението на Министерския съвет, като е уважил частично жалбите и е увеличил размера на паричното обезщетение за претендираните имоти. 

Решенията  по тези производства са окончателни. 

Едно от делата е прекратено по молба на жалбоподателя, като определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в седемдневен срок  от съобщението на страните. 

Предстои съдът да се произнесе по останалите административни дела, в срок от 7 дни след обявяването им за решаване.