Днес, 24-ти септември в залата на ОИЦ-Враца се проведе първата пресконференция за годината, на която се представиха резултатите от процедурата на ОП “Иновации и конкурентоспособност“ BG16RFOP002-2.073 Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, чрез която се подпомага бизнеса.

По справка от ИСУН2020 за СЗР на България стойността на подписаните договори е 5 577 462,47 лв., а  област Враца се нарежда на второ място след Плевен с 178 бр. договори за стойност 1 383 255,98 лв.

Екипът на офиса представи в резюме още две мерки свързани с пандемията

„Подкрепа на предприятия, регистрирани по закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията covid-19“ за да бъдат допустими, кандидатите по схемата трябва:

1) да са юридически лица или еднолични търговци, които са регистрирани съгласно Закона за туризма като извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност

2) да са микро, малки или средни предприятия, съгласно Закона за МСП

3) да развиват своята основна икономическа дейност под един от следните кодове, съгласно КИД-2008 – 79.11 „Туристическа агентска дейност“ и 79.12 „Туроператорска дейност“;

4) да са вписани в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти, воден от Министерството на туризма.

В случай на предприятия, които извършват туроператорска дейност, е необходимо да притежават валидна към датата на подаване на проектното предложение застраховка „Отговорност на туроператора“

5) да са са регистрирани преди 01.01.2019 г. и да са осъществявали стопанска дейност през 2018 г. и 2019 г.

6) към 31 декември 2019 г. да не са в затруднено положение

7) да имат подадена Годишна данъчна декларация за 2019 г. пред НАП и Годишен отчет за дейността за 2019 г. към НСИ

8) да нямат задължения към общината и държавата повече от 1 на сто от сумата на годишния им общ оборот и повече от 50 000 лева

В случай, че фирмата има задължения повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за 2019 година е необходимо да представи доказателства, че е предприела мерки, за погасяването им.

За тази цел могат да бъдат представени следните документи:

документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение.

Финансирането е безвъзмездно, без минимален размер и с максимален размер на БФП – 391 166 лева., сумата на безвъзмездна помощ не може да надхвърля 10% от оборота за 2019 година на фирмата-кандидат, крайния срок  е до 17.00 часа на 15 ноември 2020.

За повече информация и пълния пакет документи и условия: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/c390e1f4-4a5e-436b-a8fb-e4b829cd9f5d

Предстои и процедура за превозвачи  

„Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС)“.

За дейностите, по които краен ползвател на помощта са микро, малки и средни предприятия, извършващи автобусни превози, минималният размер – 3000 лева., максимален размер – 450 000 лева.

Максималният размер на БФП не следва да надвишава 8 % от оборота, деклариран в Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2019 г. (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. (Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо приходи“).

Процедурата ще бъде обявена в ИСУН2020:  https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active.