Глоба от 1349, 61 лв. e наложена на Момчил Младенов в качеството му на управител на БКС-Враца.

Санкцията е наложена вследствие на проверка на Агенция Държавен Финансов Контрол (АДФИ),  при която е установено, че Младенов е пропуснал да обяви обществена поръчка. 

Деянието му, е квалифицирано като “бездействие”:

“ Установено е извършеното нарушение – осъществено чрез бездействие, изразяващо се в не взимане на решение за провеждане на обществена поръчка от страна на управителя на юридическото лице ,,БКС”- ЕООД– Момчил Младенов, при сключване на Договор за Групова рентна /пенсионна/ застраховка ,,Живот” на работниците и служителите на дружеството.”

Младенов е обжалвал решението за наложената му глоба пред по-висока инстанция, но тя не е била уважена.  

Съдът е изложил мотиви, че АУАН и НП са издадени от компетентни органи, в кръга на правомощията им и в предвидената от закона форма.

Според Районния съд нарушението не може да се квалифицира като маловажен случай.

Счел е за правилна дадената  правна квалификация и съответно на извършеното административно нарушение по размер наложено административно наказание.

Решението е правилно и следва да се остави, в сила като на основание чл. 221, ал. 2, изр. последно от АПК касационният съд препраща към мотивите на РС – Враца.