На 17 януари 2022г. Община Враца е обявила обществена поръчка на стойност 75 000 лв. без ДДС за изпълнение на дейности за овладяване и намаляване на популацията на безстопанствени животни – бездомни кучета, за 2022 г.

Дейностите предвиждат залавяне на безстопанствени животни; извършването на ветеринарномедицински услуги и манипулации (обезпаразитяване – външно и вътрешно, ваксиниране и кастрация),

като изпълнителят на поръчката следва да транспортира кучетата до мястото за обработка и обратно или до приют.

Към настоящия момент Община Враца разполага с довършен през 2019 г. приют за безстопанствени животни,

генерал агрохимикали

но той все още не е пуснат в експлоатация, поради което безстопанствените животни ще се връщат по местата,

от които са взети след извършване на манипулациите, предмет на въпросната обществена поръчка.

Няма да се допуска връщането на третираните кучета в дворове на детски ясли и градини, училища, болници и в близост до площадки за игра на деца и автомагистрали.

Кучетата ще бъдат маркирани чрез татуиране на едното ухо с идентификационен номер

или електронен чип и V-образно копиране на другото ухо, или друга видима ушна маркировка.

Изпълнителят е длъжен да обезпаразитява на три месеца и реваксинира срещу бяс върнатите по места животни.

Той трябва да заверява ежегодно паспорта на кучето в общинската администрация за извършените обезпаразитявания

и ваксинации и взема мерки за предотвратяване на агресивно поведение на кучетата към хора или животни.

Изпълнителят е длъжен да използва само лицензирани ветеринарномедицински продукти (ВМП).

Манипулациите следва да бъдат извършвани с необходимите стерилни материали и консумативи (стерилни спринцовки, игли, марлени тампони, интравенозни катетри, ръкавици, скалпели, хирургични набори).

Съгласно Закона за защита на животните, защитата на животните се изразява в опазване на техния живот, здраве и добро състояние, предпазването им от не хуманно,

жестоко и особено жестоко отношение, осигуряване на подходящи грижи и условия за живот, съобразени с техните физиологични и поведенчески особености, се казва още в техническата спецификация към поръчката.

Крайният срок за подаване на документи е 9 февруари.

Снимка: архив “Зов нюз”