Община Борован за пореден път не се съобразява с решение на Върховния административен съд.

Питаме полицията и прокуратурата, как е възможно това да се случва?

Припомняме, че първото решение е свързано с прекратяването на пълномощното на кмета Десислава Тодорова заради конфликт на интереси.

Към момента, въпреки решението на ВАС,  Тодорова продължава да изпълнява длъжността кмет на населеното място.

Второто решение на ВАС е свързано с това, че фирма, подала документи за участие в търг за отдаване под наем на земеделски земи, находящи се в землището на с. Малорад, община Борован е била незаконосъобразно отстранена от търга.

Решението на ВАС е с №12807, от 15.12.2021г.

Въпреки това и до днес фирма “Бълван” ЕООД има сключен договор с община Борован за наем на въпросните ниви, които в момента са засадени с рапица.

Съществува и определение на ВАС от началото на юни, което не допуска предварителното изпълнение, а именно сключването на такъв договор за наем на въпросните земеделски земи.

община борован

Интересно е също така, как е възможно за един и същи договор депозитът да бъде приспаднат два пъти?

Питаме полицията и прокуратурата имат ли смелост да отговорят публично пред обществеността дали е престъпление неизпълнението на решения на Върховния административен съд?

“Зов нюз” публикува цялото решение на ВАС :

Административното дело е образувано по касационна жалба от заместник-кмета на Община Борован, подадена чрез адв.Ц. Стоев, срещу решение № 192 от 10.06.2021 г., постановено по адм. дело № 131/2021 г. от Административен съд – Враца. С него по жалба на Пламен Ангелов от гр.Враца е отменена заповед № 56/15.02.2021 г. на заместник-кмета на Община Борован, с която за спечелил търг за отдаване под наем на земеделски земи, находящи се в землището на с. Малорад, община Борован, открит със заповед № 97/15.04.2019 г. е обявен „Бълван” ООД, гр.Враца, и преписката е върната на административния орган за продължаване на процедурата съгласно указанията, дадени в мотивите на решението.

С касационната жалба се твърди неправилност на обжалваното решение поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост – касационни отменителни основания по чл.209, т.3 АПК. Иска се отмяната му и произнасяне по същество, при което оспорването на заповед № 56/15.02.2021 г. да бъде отхвърлено, а алтернативно – връщане на делото за ново разглеждане. Претендира се и присъждане на разноски. Ответниците – П. Ангелов, „Бълван” ООД и М. Мирковски не се ангажират със становища по жалбата.

Представителят на Върховната административна прокуратура дава мотивирано заключение за неоснователност на жалбата.

Счита, че обжалваното решение като правилно и обосновано следва да бъде оставено в сила. Настоящият състав на Върховния административен съд, четвърто отделение, намира касационната жалба като подадена от надлежна страна срещу неблагоприятен за нея правораздавателен акт и в срока по чл.211, ал.1 АПК за процесуално допустима. Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Производството пред Административен съд – Враца е било образувано по жалба на П. Ангелов срещу заповед № 56/15.02.2021 г. на заместник-кмета на Община Борован, с която „Бълван” ООД, гр.Враца, е обявен за спечелил търг за отдаване под наем на земеделски земи, находящи се в землището на Малорад, община Борован, открит със заповед № 97/15.04.2019 г.

С обжалваното решение съдът е отменил оспорената заповед. За да постанови този резултат, е приел, че същата е издадена от компетентен орган, в изискуемата писмена форма при наличие на задължителните реквизити, които трябва да съдържа.

Според съда, нямало задължително законово изискване при отвеждане на кмета на съответната община от процедура, в която участието му е предвидено по закон, лицето, което провежда тази процедура вместо него, да бъде определено от Общинския съвет.

В случая не се касаело и до делегиране на права от страна на кмета на общината на друго лице. По тези съображения издалият оспорената пред съда заповед зам.-кмет на общината се явявал оправомощен орган. С това съдът е приел за неоснователно възражението за некомпетентност на издателя на акта. Оспорената заповед обаче се явявала незаконосъобразна, като издадена в нарушение на материалния закон и на административнопроцесуалните правила. Въз основа на събраните по делото доказателства съдът е приел, че заявлението за участие на жалбодателя е било редовно, поради което същият неправилно бил отстранен от участие в търга. Въпреки че в декларацията за оглед не била вписана дата на огледа, в същата се съдържала датата на изготвянето й, поради което не можело да се приеме, че огледът е извършен по-късно или че изобщо не е бил извършен. Освен това депозитът бил внесен в указания срок и в съответния размер, като задължено лице бил вписан жалбодателят с посочен ЕГН, което давало основание да се счита, че този депозит е направен именно във връзка с участието му в обявения търг, независимо от обстоятелството, че преводът бил извършен от трето лице. С тези мотиви съдът е приел, че отстраняването на П. Ангелов било в нарушение на административнопроцесуалните правила, довело и до неправилно прилагане на материалния закон, което правело и оспорената заповед незаконосъобразна. Обжалваното решение е правилно. Съгласно чл.14, ал.1 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица на издръжка на общинския бюджет, могат да се отдават под наем на трети лица. Според ал.2 на същия текст отдаването под наем на имоти по ал.1 се извършва от кмета на общината след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, освен ако в закон е предвидено предоставянето под наем да се извършва без търг или конкурс или е определен друг ред. Въз основа на резултатите от търга или конкурса се сключва договор за наем от кмета на общината или от оправомощено от него длъжностно лице. В настоящия случай е било предвидено провеждане на публичен търг за отдаване под наем на земеделска земя. Разпоредбата на чл.24а, ал.5 ЗСПЗЗ предвижда отдаването под наем или аренда на земите от общинския поземлен фонд, с изключение на пасищата, мерите и ливадите по ал. 6, т. 4, да се извършва чрез търг или конкурс при условия и по ред, определени от общинския съвет. Въз основа на резултатите от проведения търг или конкурс се сключва договор за наем или аренда. Редът за провеждане на публичния търг е уреден в глава осма от Наредба № 4 за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество /Наредба №4/. Посочените разпоредби определят като единствено компетентен да проведе тръжната процедура за отдаване под наем на земеделски земи – общинска собственост кмета на съответната община, като липсва нормативно уредена възможност посоченото правомощие да бъде делегирано на друг орган, освен в хипотезата на сключването на договор със спечелилия търга участник. В същото време обаче в случай на самоотвод, каквато възможност е предвидена в чл.63 ЗПКОНПИ, следва правомощията на кмета да се изпълняват от друг орган, тъй като противното би направило невъзможно провеждането на тръжна процедура. В настоящия случай в съответствие с чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА Общински съвет – Борован е взел решение № 313 по Протокол № 47/27.09.2018 г., с което е възложил на кмета на общината да проведе три процедури за отдаване под наем чрез търг на земеделска земя, както и след провеждане на процедурите за съответните землища да сключи договор с определените за спечелили търга участници. Въз основа на това решение, със заповед № 97/15.04.2019 г. кметът на Община Борован е наредил откриване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – общинска собственост, находящи се в землището на [населено място] с обща площ от 803,700 дка, индивидуализирана в три имота с посочени идентификационни номера. Срокът за подаване на предложенията за участие в търга е бил до 16.00 ч. на 02.05.2019 г. Участникът „Бълван” ООД, по отношение на което дружество кметът на Община Борован е декларирала конфликт на интереси, е подал предложение за участие в търга в 11.11 ч. на 02.05.2019 г. Със заповед № 108/03.05.2019 г. кметът на Община Борован на основание чл.44, ал.2 ЗМСМА вр. чл.10, ал.2 АПК вр. чл.63, ал.1 ЗПКОНПИ се е отвел от процедурата по свой почин. Мотивите са за съществуването на частен интерес по конкретен повод, а именно провеждането на процесната тръжна процедура, за участие в която е подадено заявление от „Бълван” ООД. Със същата заповед кметът е оправомощил зам.-кметът на общината И. Дончовска-Бърдарска да проведе тръжната процедура. Изложеното дотук води до извод, че процесният търг е проведен от компетентен орган в рамките на делегираните му със заповед № 108/03.05.2019 г. на кмета на Община Борован правомощия. Обоснована е и преценката на първоинстанционния съд, че П. Ангелов незаконосъобразно не е бил допуснат до участие в търга. Правилно е приетото, че не могат да се приемат като основание за недопускане до участие в търга непосочването на дата за извършен оглед на земеделските земи – обект на търга, както и внасянето на депозит за участие от трето лице, което не е подало заявление. От данните по делото се установява, че П. Ангелов е подал декларация за оглед на земеделската земя, предвид посочената в която дата, следва да се приеме, че такъв оглед е извършен най-късно до тази дата. В т.3.4.1. от утвърдената със заповедта за откриване на процедурата тръжна документация, като основание за недопускане е записана липсата на декларация за оглед на имота по утвърден образец, подписана лично от участника физическо лице на предложението. В случая към предложението на П. Ангелов се намира и предвидената Декларация по утвърден образец за оглед на земеделската земя, като същата е датирана и подписана. С това посоченото условие от документацията е изпълнено. Относно установеното по делото, че депозитът за участие е бил внесен от трето лице – „Грейнстор БГ“ ЕООД, което не е заявило желание за участие в процедурата, както и че е вписана банковата сметка на това лице, правилно съдът е приел, че след като депозитът е внесен в указания срок и в съответния размер и от името на лицето, подало заявление за участие в търга с посочен ЕГН именно на това лице, не е налице основание да се счита, че не са изпълнени изискванията за участие в търга от страна на П. Ангелов. Още повече, че по делото е доказано, че между П. Ангелов и „Грейнстор БГ“ ЕООД е сключен договор за финансово-административни услуги. Неоснователно във връзка с изложеното е възражението в касационната жалба, че посоченият договор не е бил представен по преписката. Принципно, изпълнението на парични задължения не е свързано с личността на задълженото лице. Поради това плащането може да бъде изпълнено от всяко трето лице. В състезателни процедури със заявлението за участие кандидатите се задължават да изпълнят заложените от органа, водещ процедурата условия, в това число да заплатят и депозит за участие в определени срок и размер. Това задължение обаче не е нужно да бъде изпълнено лично от кандидата. Достатъчно е последният да бъде посочен като задължено лице, какъвто е и настоящият случай. С тези съображения правилно първоинстанционният съд е приел, че заявлението на П. Ангелов е отговаряло на условията на търга, съответно че същият незаконосъобразно не е бил допуснат до участие в процедурата. По тези доводи и по мотивите, изложени от първоинстанционния съд, към които настоящата съдебна инстанция може да препрати на основание чл.221, ал.2, изр.2 АПК, обжалваното решение като правилно следва да бъде оставено в сила. Водим от горното и на основание чл.221, ал.2, предл.1 АПК, Върховният административен съд, четвърто отделение, РЕШИ: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 192 от 10.06.2021 г., постановено по адм. дело № 131/2021 г. от Административен съд – Враца. Решението е окончателно.