В изпълнение на Наредба №4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на Република България и за процедури по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност и проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на община Мездра, 

ОБЩИНА МЕЗДРА НАБИРА КАНДИДАТИ ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. МЕЗДРА.

Преброяването ще се извършва веднъж на две години в периода март – юни или септември – ноември, като тазгодишното преброяване ще се извърши през месеците май – юни 2022 г. 

Преброителите следва да отговарят на следните минимални изисквания – опит в областта на статистиката или на ветеринарната медицина. 

При липса на кандидати за преброители ще се приемат и кандидати, обучаващи се по специалности в областта на ветеринарната медицина и на статистиката, като за целта те трябва да представят уверение от съответното висше учебно заведение (ВУЗ). 

За преброяването на територията на гр. Мездра са необходими четири лица, сформирани в два екипа. За населените места в общината преброяването ще се извърши от кметовете/кметските наместници. Техническото и материално обезпечаване по преброяването ще бъде за сметка на Община Мездра. 

Към двата екипа могат да участват доброволно и представители на организации за защита на животните. 

Крайният срокът за подаване на документи от кандидатите е 21 април 2022 г. в Център за услуги и информация на гражданите при Община Мездра (гр. Мездра, ул. „Христо Ботев“ №27, партерен етаж). 

Необходими документи: 

• Заявление за участие в свободен текст; 

• Диплома за завършено подходящо образование, с оглед условията в Наредба №4; 

• Документ, удостоверяващ опит в областта на статистиката или на ветеринарната медицина.; 

• Копие на документ за самоличност; 

• Уверение от ВУЗ (ако кандидатите са студенти). 

Допълнителна информация може да получите на тел.: 0885 685 986.