Общински съвет ще гласува на предстоящата сесия искането за кредит от “ДКЦ” 1 – Враца” ЕООД в размер на 70 000 (седемдесет хиляди) лева.

Полученият кредит ще бъде използван целево, за окончателно погасяване на задълженията на „ДКЦ 1 – Враца“ ЕООД, към „Топлофикация – Враца“ ЕАД и просрочени текущи задължения към други доставчици с конкретни суми, а именно: „Топлофикация – Враца“ ЕАД (главница) – 34 904,88 лв.; „Лабекс Инжинеринг“ ООД – 11 584,27 лв.; „ВиК“ООД – Враца – 9 958,76 лв.; „Медисервиз“ ООД – 8 278,50 лв.; „Екзакт 07“ ООД – 1 854,00 лв.; „Емония Фарматех“ ЕООД – 3 419,59 лв.

 След постъпила докладна записка с Вх. № 2600-1034/14.04.2021 г. от д-р Петьо Вълчев – Управител на „ДКЦ 1 – Враца“ ЕООД, на свое редовно заседание на 27.04.2021 г. Общински съвет – Враца измени и допълни горепосоченото решение.  Посоченото изменение цели прецизиране на приетото решение, за да може кредита да бъде използван целево за окончателно погасяване на задълженията на „ДКЦ 1 – Враца“ ЕООД.